Bekaert: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
- Goedkeuring brutodividend van € 0,35
- Goedkeuring voorgestelde benoemingen


 

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2019, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 0,35 per aandeel.

De dividend ex-date is 14 mei 2020. Het dividend zal betaalbaar zijn op 20 november 2020 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Ageas, KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019, en heeft het remuneratieverslag 2019 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2019 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders goedgekeurd.

De vergadering heeft de volgende voorstellen aanvaard:
- het mandaat van de heer Oswald Schmid als bestuurder wordt bevestigd voor een periode van twee jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2022;
- mevrouw Henriette Fenger Ellekrog wordt als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2021;
- mevrouw Eriikka Söderström wordt als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2021;
- de heer Christophe Jacobs van Merlen wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2024;
- mevrouw Emilie van de Walle de Ghelcke wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2024;
- de heer Henri Jean Velge wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2024.

Gerelateerd persbericht: 12 maart 2020: Bekaert kondigt leiderschapswijzigingen en voordracht van nieuwe bestuurders aan

Bovendien heeft de vergadering een aantal bepalingen inzake controlewijziging goedgekeurd.

Vandaag vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De vergadering heeft de statuten van de vennootschap in overeenstemming gebracht met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap uitgebreid, en een aantal machtigingen aan de Raad van Bestuur verleend (onder andere om eigen effecten te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden en om het kapitaal te verhogen).

De Algemene Vergaderingen werden achter gesloten deuren gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit n° 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.


Bijlage