Nyrstar voorziet een update met betrekking tot recente rechtszaken en het onderzoek van de FSMA

Nyrstar voorziet een update met betrekking tot recente rechtszaken en het onderzoek van de FSMA

1 juni 2020 om 23u30 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") geeft vandaag een update over de recente rechtszaken die door bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap tegen de Vennootschap en haar Raad van Bestuur zijn ingeleid en over het onderzoek van de FSMA. Dit omvat (i) het verzoek bij uiterst dringende noodzakelijkheid dat door bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap werd ingesteld voor de Raad van State tegen het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 dat werd verworpen; (ii) het onderzoek van de FSMA naar bepaalde informatieverstrekking door de Vennootschap; en (iii) de dagvaarding die op 29 mei 2020 door bepaalde aandeelhouders aan de Vennootschap en haar huidige bestuurders werd betekend. 

  1. Verzoekschrift bij uiterst dringende noodzakelijkheid door bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap tegen het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020

In de ochtend van zaterdag 30 mei 2020 werden de raadslieden van de Vennootschap ervan op de hoogte gesteld dat Quanteus group BV, Mr. Kris Vansanten en Mevr. Evelyne Van Wassenhove, aandeelhouders van de Vennootschap, een verzoekschrift hadden ingediend bij de hoogste administratieve rechtbank in België (de Raad van State) tegen het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie (het "Koninklijk Besluit nr. 4"). Het Koninklijk Besluit nr. 4 vormt de basis voor het organiseren van de aankomende aandeelhoudersvergaderingen van Nyrstar op 2 juni 2020 en 30 juni 2020. De eisers beweren dat het besluit een inbreuk maakt op de eigendomsrechten van de aandeelhouders door een raad van bestuur toe te staan de algemene vergadering van aandeelhouders te organiseren overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het Koninklijk Besluit nr. 4.

In een eerder vandaag gewezen arrest heeft de Raad van State de vordering afgewezen. De rechtbank heeft eisers in het ongelijk gesteld op grond van het feit dat zij niet met de vereiste diligentie hebben gehandeld en dat de schade die eisers zouden hebben geleden hypothetisch is.

Zoals eerder aangekondigd door de Vennootschap op 27 mei 2020, heeft de Vennootschap op 29 mei 2020 de uitnodiging gepubliceerd voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2019 die zal worden gehouden op 30 juni 2020. Deze jaarvergadering werd aanvankelijk bijeengeroepen voor 16 april 2020, maar moest ook worden uitgesteld in het licht van de Covid-19 pandemie. 30 juni 2020 is de datum van de jaarvergadering van de Vennootschap, zoals vastgesteld in de statuten. Met betrekking tot de jaarvergadering had Nyrstar reeds op 27 mei 2020, twee dagen voor het indienen van een verzoekschrift door de eisers bij de Raad van State, aangekondigd dat deze vergadering virtueel zal worden gehouden gebruik makende van applicaties die voorzien in een vraag- en antwoordsessie waarmee aandeelhouders de mogelijkheid hebben om vragen in te dienen via een chatbox, en een elektronische stemming tijdens de aandeelhoudersvergadering in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4.

  1. Het voortgezette onderzoek van de FSMA naar de Vennootschap

De Vennootschap merkt op dat de FSMA op 29 mei 2020 een persbericht heeft uitgegeven waarin wordt gesteld dat zij haar onderzoek naar de Vennootschap zal uitbreiden. Zoals vermeld in het persbericht van de FSMA, heeft het Directiecomité van de FSMA in september 2019 beslist om een onderzoek in te stellen naar de informatieverstrekking door de Vennootschap. De FSMA heeft vastgesteld dat dit eerste onderzoek zich toespitste op de verstrekte informatie over de commerciële relatie met Trafigura. Het nu uitgebreide onderzoek dat de FSMA op 29 mei 2020 aankondigde, zal nu ook informatie bevatten over de verwachte winstbijdrage van en de totale kosten voor de Port Pirie-smelter in Australië en over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de Vennootschap op het einde van 2018.

De Vennootschap is van mening dat zij te allen tijde de informatie die vereist is overeenkomstig de relevante financiële regelgeving en wetgeving naar behoren heeft bekendgemaakt en zal volledig (blijven) meewerken aan het onderzoek.

  1. Dagvaarding van onder andere de Vennootschap en de Raad van Bestuur

De Vennootschap adviseert dat op vrijdag 29 mei 2020 een groep minderheidsaandeelhouders van de Vennootschap, waaronder Mr. Kris Vansanten, onder andere de Vennootschap en haar bestuurders heeft gedagvaard voor de ondernemingsrechtbank van Turnhout te Antwerpen, België. Deze dagvaarding volgt op een ingebrekestelling die op 17 maart 2020 werd ontvangen door de bestuurders en bepaalde senior managers van de Vennootschap. De eisers in deze dagvaarding ten gronde brengen de volgende aansprakelijkheidsvorderingen:

  1. een afgeleide aansprakelijkheidsvordering namens de Vennootschap tegen onder andere de huidige bestuurders van de Vennootschap voor tekortkomingen in hun bestuur op het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van Nyrstar. De eisers eisen dat de gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de Vennootschap die voorlopig op minstens 982 miljoen EUR wordt geschat;
  2. een rechtstreekse aansprakelijkheidsvordering tegen onder andere de huidige bestuurders van de Vennootschap voor fouten waardoor eisers (naar verluidt) individuele schade hebben geleden. Op basis hiervan eisen de eisers een persoonlijke schadevergoeding die voorlopig wordt geraamd op 1 EUR;
  3. een aansprakelijkheidsvordering tegen de Vennootschap ter dekking van de kosten van de eisers die niet door de andere verweerders worden vergoed.

De Vennootschap en haar Raad van Bestuur ontkennen de vorderingen in de dagvaarding ten stelligste en merken op dat zij zich in het kader van de gerechtelijke procedure sterk zullen verdedigen tegen dergelijke vorderingen.

De eisers verzoeken verder dat deze procedure ten gronde wordt opgeschort totdat op verzoek van dezelfde eisers een uitspraak is gedaan over de aanstelling van een panel van deskundigen op het gebied van het vennootschapsrecht.
Het aanstellen van panel van deskundigen is een vordering die Mr. Kris Vansanten en andere minderheidsaandeelhouders hebben verzocht in het kader van een kortgedingprocedure tegen de Vennootschap die is ingeleid bij dagvaarding op 27 april 2020. De rechtbank zal deze zaak behandelen op 15 september 2020. De Vennootschap is voornemens de benoeming van het panel van deskundigen krachtig aan te vechten.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal                   M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage