Informatie met betrekking tot het Totaal Aantal Stemrechten (Noemer) volgend op de NEGMA conversie-notificaties

Negma Group heeft 200 converteerbare obligaties in Oxurion geconverteerd resulterende in een kapitaalverhoging van EUR 500.000. Deze conversie vormt deel van Negma Group’s EUR 30 miljoen kapitaaltoezegging1 die aan Oxurion zal toelaten om te focussen op de voortgang van haar nieuwe en gedifferentieerde kandidaatgeneesmiddelen voor de achterkant van het oog die zich richten op potentiële marktkansen met een gezamenlijke waarde van meer dan USD 12 miljard.

Leuven, BE, Boston, MA, US – 30 november 2021 – 07.00u CET – Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR) (de “Vennootschap” of “ Oxurion ”), de onderstaande informatie openbaar, volgend op de uitgifte van 263.157 nieuwe gewone aandelen op 10 november (zoals genoteerd op 15 november) 2021, voor een totaalbedrag van EUR 500.000 (inclusief een uitgiftepremie ten belope van EUR 121.503,92), ten gevolge van de conversie van 200 converteerbare obligaties in het kader van de kapitaaltoezegging afgesloten met Negma Group.

Volgend op de voltooiing van de kapitaalverhoging, bedraagt het totaal aantal door Oxurion uitgegeven aandelen 38.863.796 uitstaande gewone aandelen met stemrecht (ten opzichte van 38.600.639 uitstaande gewone aandelen voorheen). Dit getal zal worden gebruikt als noemer voor de berekening van de percentages inzake het aandelenbezit.

Daarom publiceert Oxurion de volgende bijgewerkte informatie:

 • Kapitaal (EUR)
56.149.419,24  
 • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen)
38.863.796  
 • Totaal aantal gewone aandelen (= noemer)
38.863.796  
 • Totaal aantal uitstaande rechten die het recht geven om in te schrijven op nog niet-uitgegeven stemrechtverlenende effecten:
    
 • 761.750 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 20 november 2017, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 761.750 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 135.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 23 december 2020, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 135.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 1.041.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 14 april 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 1.041.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 210 converteerbare obligaties, uitgegeven op 17 september 2021, die aan de houder ervan (Negma Group) het recht geven om in te schrijven op een totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen) in overeenstemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de Uitgifte en inschrijvingsovereenkomst afgesloten tussen de Vennootschap en Negma Group op 26 augustus 2021;
 • 550.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 22 september 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 550.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen); en
 • 600 converteerbare obligaties, uitgegeven op 11 oktober 2021, die aan de houder ervan (Negma Group) het recht geven om in te schrijven op een totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen) in overeenstemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de Uitgifte en inschrijvingsovereenkomst afgesloten tussen de Vennootschap en Negma Group op 26 augustus 2021.
 

EINDE

Gelieve voor bijkomende informatie contact op te nemen met:

Oxurion NV

 

Tom Graney
Chief Executive Officer
Tel: +32 16 75 13 10
tom.graney@oxurion.com

 

Michaël Dillen
Chief Business Officer
Tel: +32 479 783 583
michael.dillen@oxurion.com

 
EU
MEDiSTRAVA Consulting
David Dible/Sylvie Berrebi/Frazer Hall
Tel: +44 20 7638 9571
oxurion@medistrava.com

 

 

US
Westwicke, an ICR company
Christopher Brinzey
Tel: +1 617 835 9304
chris.brinzey@westwicke.com

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussels: OXUR) is een biofarmaceutisch bedrijf dat oogheelkundige standaardbehandelingen van de volgende generatie ontwikkelt die bedoeld zijn om het gezichtsvermogen van patiënten met retinale vasculaire aandoeningen, zoals diabetisch macula-oedeem (DME) – de wereldwijd belangrijkste oorzaak van verlies van gezichtsvermogen bij diabetespatiënten – en andere aandoeningen, zoals natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) en retinale aderocclusie (RVO), beter in stand te houden.

Oxurion streeft ernaar een toonaangevende wereldwijde franchise op te bouwen voor de behandeling van retinale vasculaire aandoeningen op basis van de succesvolle ontwikkeling van zijn twee nieuwe therapeutische middelen:

 • THR-687 is een pan-RGD integrine-antagonist die in eerste instantie ontwikkeld wordt als mogelijke eerstelijnsbehandeling voor DME-patiënten. In 2020 werden positieve toplineresultaten bekendgemaakt van een klinische Fase 1-studie waarin THR-687 beoordeeld werd als behandeling voor DME. Oxurion voert momenteel een klinische Fase 2-studie (“INTEGRAL”) uit ter beoordeling van THR-687 voor de eerstelijnsbehandeling van DME-patiënten. THR-687 heeft ook het potentieel om verbeterde behandelingsresultaten op te leveren voor patiënten met natte AMD en RVO.

 • THR-149 is een plasmakallikreïneremmer die ontwikkeld wordt als potentiële nieuwe standaardbehandeling voor de 40-50% DME-patiënten die suboptimaal op anti-VEGFtherapie reageren. De Fase 1 topline-resultaten van THR-149 voor de behandeling van DME zijn alvast positief. Het bedrijf voert momenteel een klinische Fase 2-studie (“KALAHARI”) uit ter beoordeling van meerdere injecties met THR-149 bij DME-patiënten die voorheen suboptimaal reageerden op anti-VEGF-therapie. Volgend op positieve gegevens van Deel A van deze Fase 2-studie (dosisselectie), is het bedrijf gestart met Deel B van deze studie.

Oxurion is gevestigd in Leuven, België, en is genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool OXUR. Meer informatie vindt u op www.oxurion.com.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen beschouwd worden als 'toekomstgericht'. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. Het bedrijf kan daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Aanvullende informatie betreffende risico's en onzekerheden die de bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van een toekomstgerichte verklaring, zijn opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit persbericht houdt geen aanbod of uitnodiging in om effecten of activa van Oxurion in welk rechtsgebied ook te kopen of te verkopen. Effecten van Oxurion mogen in de Verenigde Staten alleen worden aangeboden of verkocht mits registratie krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een ontheffing daarvan, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake effecten in de VS.


1 Press release Oxurion, 06/04/2021