Covid-19 zal de fundamentele hervormingen in de opkomende en ontwikkelingslanden vertragen

Door Maritza Cabezas Ludena, Investment Strategist, Triodos Investment Management.

Covid-19 heeft opkomende en ontwikkelingslanden weer in de schijnwerpers gezet. In tegenstelling tot eerdere crises, toen de steun van de internationale gemeenschap doorslaggevend was, is het mondiale klimaat nu minder constructief voor deze landen.

De pandemie heeft opkomende en ontwikkelingslanden gedwongen om tegelijkertijd een gezondheids-, economische en humanitaire crisis aan te pakken. De multilaterale financiële steun voor het weer op gang brengen en opbouwen van de ontwikkelingseconomieën is in het beste geval fragmentarisch geweest, waardoor ze niet erg ver komen.

De reacties van de regeringen om de gevolgen van de pandemie in de opkomende en de ontwikkelingslanden te verzachten zijn gemengd, wat erop duidt dat het herstel van land tot land zal verschillen. Opkomend Azië, de eerste regio die te lijden had onder Covid-19 infecties, leert nu hoe de besmettingscurve kan worden afgevlakt. China en Zuid-Korea komen uit de impasse en hervatten hun activiteiten. Maar ook al leken ze erin te slagen de gevolgen van de pandemie beperkt te houden, toch hebben ze een sterke inkrimping van hun economie niet kunnen voorkomen. Andere regeringen zijn veel minder succesvol geweest in het indammen van het virus.

Opkomende en zich ontwikkelende economieën groeien al jaren sneller dan geavanceerde economieën. Maar deze sterke groei werd in sommige regio's gestimuleerd door de bevolkingsgroei, waardoor de kwetsbare economische structuren, de diepe ongelijkheden en de onevenwichtige verhoudingen tussen mens en natuur verborgen bleven. Deze kwetsbaarheid was de bron van steeds terugkerende politieke en economische schokken en is ook nu de reden waarom de huidige pandemie ernstige en langdurige sociaaleconomische gevolgen zal hebben.

Kapitaalmarkten gaan geleidelijk aan weer open

In vele van deze landen hebben overheden een aanzienlijke fiscale stimulans gegeven, maar veel minder dan in de geavanceerde economieën. In eerste instantie hebben de overheden hun uitgaven herschikt, waarna er steun van multilaterale instellingen en buitenlandse overheden volgde. Ook de centrale banken kwamen te hulp.

Als gevolg van deze stimulans hervat de economische activiteit langzaam en gaan de kapitaalmarkten voor sommige landen stapsgewijs weer open.

Mexico, Chili en Peru hebben al obligaties uitgegeven op de internationale markten. Voor landen als Argentinië, Ecuador, Zuid-Afrika en Turkije blijft het echter moeilijk om de buitenlandse reserves weer op te bouwen en de externe posities te versterken, en staan de overheidsbegrotingen onder druk.

Voor landen met een laag inkomen zullen de tegenslagen vaak blijvend zijn, aangezien er geen vangnet of compensatie voor gederfde inkomsten is. Als gevolg van de wereldwijde lockdown zullen economieën die afhankelijk zijn van steunmaatregelen waarschijnlijk een tijdelijke, maar scherpe daling van de privéconsumptie ondervinden. Initiatieven die continuïteit bieden aan financiële steun, bijvoorbeeld op het gebied van de financiële inclusie van huishoudens met een laag inkomen, kunnen de toegang tot buffers in deze uitdagende periode vergroten.

Wereldwijde armoede zal waarschijnlijk voor het eerst terug stijgen

Het risico bestaat dat Covid-19 de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling laat ontsporen. De pandemie zal waarschijnlijk voor het eerst sinds 1998 een wereldwijde stijging van de armoede veroorzaken, aangezien de economieën in een recessie terechtkomen. Verloren inkomens, verstoringen in de voedselketens en hogere voedselprijzen kunnen tegen het einde van 2020 nog eens 130 miljoen mensen op de rand van de hongersnood brengen. De ontwrichting van de gezondheidsstelsels als gevolg van Covid-19 dreigt een einde te maken aan tientallen jaren van vooruitgang bij het terugdringen van de moeder- en kindersterfte en de meest urgente bedreigingen voor de gezondheid. En de lijst gaat verder. Hoe snel landen weer op de rails kunnen komen, zal afhangen van overheidsmaatregelen, het weer op gang brengen van de financiële steun en het hervatten van de samenwerkingsverbanden die voor de crisis bestonden.

Nationale overheden hebben het voortouw moeten nemen in de strijd tegen deze crisis. In die landen waar er meer bewustzijn en vertrouwen is in de regering om strategieën en hervormingen te ontwikkelen voor een meer evenwichtige herstart, zal de impact van Covid-19 beter kunnen worden opgevangen. Dit zal een positieve basis vormen voor een diepere transformatie. In veel andere landen is de crisis echter nog lang niet voorbij, waardoor het moeilijker wordt om fundamentele hervormingen voor te stellen.


Macroeconomie

Op basis van grondige risicoanalyses per land en in nauw overleg met andere investeerders en belanghebbenden doet Triodos Investment Management er alles aan om partners in opkomende en ontwikkelingslanden waar mogelijk te ondersteunen en te versterken.

Met onze uitgebreide kennis en netwerken is Triodos Investment Management goed gepositioneerd om bij te dragen aan het in stand houden en bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat in opkomende markten. Iets wat van groot belang is voor een voorspoedig herstel van de crisis. Dit is de basis van onze investeringsstrategie: het opbouwen van een duurzamere en meer veerkrachtige economie op lange termijn.