Oxurion - Informatie met betrekking tot het Totaal Aantal Stemrechten (Noemer) volgend op Atlas Conversie-Notificaties

Logo

PERSBERICHT - Gereglementeerde informatie - Noemer

Informatie met betrekking tot het Totaal Aantal Stemrechten (Noemer) volgend op Atlas Conversie-Notificaties

Atlas Special Opportunities, LLC heeft 4 converteerbare obligaties in Oxurion geconverteerd resulterende in een kapitaalverhoging van EUR 100.000. Deze conversie vormt deel van Atlas Special Opportunities, LLC’s EUR 20 miljoen kapitaaltoezegging die aan Oxurion zal toelaten om te focussen op het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen om het gezichtsvermogen te behouden van ouderen, dat zich richt op potentiële marktkansen met een waarde tussen USD 3 en 6 miljard.

Leuven – 07 februari 2024 – Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR) (de “Vennootschap” of “Oxurion”), de onderstaande informatie openbaar, volgend op de uitgifte van 362.318.840 nieuwe gewone aandelen op 31 januari 2024, voor een totaalbedrag van EUR 100.000 in het kader van de kapitaaltoezegging afgesloten met Atlas Special Opportunities, LLC.

Volgend op de voltooiing van de kapitaalverhogingen door conversie van de converteerbare obligaties, bedraagt het totaal aantal door Oxurion uitgegeven aandelen 4.395.256.072 uitstaande gewone aandelen met stemrecht (ten opzichte van 4.032.937.232 uitstaande gewone aandelen voorafgaande aan de twee bovenvermelde uitgiftes). Dit getal zal worden gebruikt als noemer voor de berekening van de percentages inzake het aandelenbezit.

Daarom publiceert Oxurion de volgende bijgewerkte informatie:

20240206 oxurion 1

-----------------

(1) Press release Oxurion, 02/03/2023

-----------------

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussel: OXUR) houdt zich bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie standaard oftalmologische therapieën voor de behandeling van netvliesaandoeningen. Oxurion is gevestigd in Leuven, België. Meer informatie is beschikbaar op www.oxurion.com.

-----------------

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen beschouwd worden als 'toekomstgericht'. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. Het bedrijf kan daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Aanvullende informatie betreffende risico's en onzekerheden die de bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van een toekomstgerichte verklaring, zijn opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit persbericht houdt geen aanbod of uitnodiging in om effecten of activa van Oxurion in welk rechtsgebied ook te kopen of te verkopen. Effecten van Oxurion mogen in de Verenigde Staten alleen worden aangeboden of verkocht mits registratie krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een ontheffing daarvan, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake effecten in de VS.