Solvay 2023 vierde kwartaal en jaarresultaten

Persbericht    

Gereglementeerde informatie

Solvay 2023 vierde kwartaal en jaarresultaten

Solide financiële resultaten dankzij het sterkere eerste halfjaar en een robuuste kapitaalstructuur die een nieuw hoofdstuk voor Solvay opent

Brussel, 13 maart 2024, om 7u00 CET 

Hoogtepunten

 • De 2023 jaarrekening van Solvay weerspiegelt de partiële splitsing die op 9 december 2023 werd voltooid, met de Specialty-activiteiten, die aan Syensqo werden overgedragen, geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten voor 2023.
 • Nieuwe Solvay leiderschapsteam dat zich volledig inzet voor de transformatie van het bedrijf.
 • De netto-omzet voor het volledige jaar 2023 van €4 880 miljoen daalde met -12,6% organisch ten opzichte van 2022, voornamelijk door volumedaling. In het vierde kwartaal daalde de netto-omzet organisch met -18,9% door lagere volumes en prijzen.
 • De onderliggende EBITDA van €1 246 miljoen voor 2023 was stabiel (+0,2%) op organische basis in vergelijking met recordjaar 2022, waarbij de daling in volumes werd gecompenseerd door Nettoprijzen en lagere vaste kosten. De EBITDA in Kw4 daalde organisch met -24,5% ten opzichte van Kw4 2022, volledig te wijten aan lagere volumes, terwijl lagere variabele kosten de negatieve prijzen compenseerden, en de vaste kosten licht daalden.
 • De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €588 miljoen in 2023 vergeleken met €740 miljoen in 2022.
 • Vrije kasstroom1 van €561 miljoen in 2023 (+17,3% t.o.v. €479 miljoen in 2022) resulteerde in een record vrijekasstroomomrekeningsratio van 45,4%, dankzij de sterke EBITDA-prestatie en de positieve impact van de variatie in werkkapitaalbehoefte.         
 • Het ROCE2 bedroeg 20,4% in 2023, -2,5 punten vergeleken met 2022 als gevolg van lagere winst.
 • Solide balans eind 2023, in lijn met de beoogde kapitaalstructuur aangekondigd in november 2023, met een onderliggende nettoschuld van €1,5 miljard, wat zich vertaalt in een hefboomgraad van 1,2x.
 • Totaal voorgesteld brutodividend van € 2,43 per aandeel, onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de volgende gewone algemene vergadering op 28 mei 2024.
 • Solvay blijft zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen (-19% vs 2021, scope 1 en 2).
 • Vooruitzichten 2024: organische groei van de onderliggende EBITDA van -10% tot -20% ten opzichte van het aangepaste 2023; vrije kasstroom van minimaal €260 miljoen (zie pagina 4 van het persbericht voor belangrijke informatie)

  Vierde kwartaal 12 maanden
Onderliggend (in mln €) 2023 2022 % joj % organisch 2023 2022 % joj % organisch
Netto omzet 1 131 1 359 -16,8% -18,9% 4 880 5 539 -11,9% -12,6%
EBITDA 238 335 -28,8% -24,5% 1 246 1 359 -8,3% +0,2%
EBITDA-marge 21,1% 24,6% -3,6pp - 25,5% 24,5% +1,0pp -
Vrije kasstroom 1 8 -19 n.m.   561 479 +17,3%  
Vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM)         45,4% 36,5% +8,9pp  
ROCE 2         20,4% 22,9% -2,5pp  

Philippe Kehren, CEO van Solvay

Solvay is goed gepositioneerd voor zijn nieuwe hoofdstuk. We hebben duidelijke doelstellingen en de vastberadenheid om ze te realiseren.

In 2023 hebben we, ondanks de macro-economische uitdagingen, resultaten van hoge kwaliteit behaald en ik wil mijn dankbaarheid betuigen aan alle medewerkers van Solvay voor deze prestatie. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om alle teams te bedanken, zowel bij Solvay als bij Syensqo, die zo hard hebben gewerkt om van de splitsing een succes te maken.

Solvay is al begonnen met de implementatie van zijn nieuwe strategie, gesteund door een stevige balans en een duidelijk beleid voor de toewijzing van cash. Ik ben ook verheugd met de aanzienlijke vooruitgang die we boeken in onze ESG-roadmap, en we blijven ons inzetten voor de uitvoering van onze energietransitie, omdat we het cruciale belang ervan erkennen voor de planeet, onze gemeenschappen, onze klanten en ons concurrentievermogen. Bij de start van 2024 blijft de macro-economische omgeving onzeker, maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet terwijl we ons nieuwe operationeel model implementeren en zorgvuldig investeren om onze beloften waar te maken.”

Vooruitzichten voor 2024

Solvay verwacht voor zijn hele productportefeuille dat het huidige vraagniveau de komende maanden zal aanhouden en verwacht dat de volumes in H1 2024 ongeveer gelijk zullen zijn aan die van H2 2023. Op dit moment is er weinig zicht op de tweede jaarhelft, maar er zijn tekenen dat de trend in de tweede jaarhelft zou kunnen verbeteren. Solvay verwacht dat de prijzen voor natriumcarbonaat in 2024 lager zullen zijn dan in 2023, in overeenstemming met de huidige marktomstandigheden, wat een invloed zal hebben op de bedrijfsmarge in 2024. Het wordt verwacht dat de prijstrends in de andere activiteiten van Solvay veerkrachtiger zullen zijn op jaarbasis.

Lagere energie- en grondstofprijzen zouden een deel van de negatieve druk op de omzet moeten compenseren. Nog belangrijker is dat Solvay begonnen is met de uitvoering van kostenbesparende initiatieven die in 2024 resultaten zullen beginnen op te leveren.

Voor het volledige jaar 2024 verwacht Solvay een organische groei van de onderliggende EBITDA met -10% tot -20% ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis in 2023, vooral in de eerste helft. Dit vertaalt zich in een reeks van €925 miljoen tot €1 040 miljoen bij een wisselkoers van 1,10 EUR/USD .

De organische groei van de onderliggende EBITDA is berekend op basis van een aangepast cijfer voor 2023 van €1 154 miljoen (vergeleken met een gerapporteerd cijfer van €1 246 miljoen).

De vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten zal naar verwachting meer dan €260 miljoen bedragen, in lijn met de prioriteitsbepaling voor het gebruik van de kasmiddelen die werd voorgesteld tijdens de Capital Market Day in november 2023. Dit wordt ondersteund door het vermogen van Solvay om zijn investeringen en werkkapitaal te beheren om de financiering van zijn activiteiten en de uitbetaling van dividenden te verzekeren en tegelijk de sterkte van zijn balans intact te houden.

Solvay blijft zich ten volle inzetten om zijn strategische roadmap uit te voeren en bevestigt zijn doelstellingen voor 2028 zoals meegedeeld op de Capital Market Day van november 2023.

1 Vrije kasstroom vertegenwoordigt de liquide middelen aan Solvay aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten..
2 ROCE berekend met ingezet kapitaal als het gemiddelde van de situatie aan het begin en aan het einde van het jaar (met gebruik van pro-forma informatie voor 2022 en 2021) in plaats van het gemiddelde van de situatie aan het einde van de laatste vier kwartalen.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 en noteringen op Euronext Brussels en Parijs (SOLB), wil Solvay inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil het tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Voor meer informatie over Solvay , bezoek solvay.com en Linkedin.

 


Media relations

 

Peter Boelaert
+32 479 30 91 59

 

Laetitia Van Minnenbruggen
+32 484 65 30 47

 

Kimberly King
+ 1 470 464 4336

 

media.relations@solvay.com
Investor relations

 

Boris Cambon-Lalanne
+32 471 55 37 49
Geoffroy d’Oultremont
+32 478 88 32 96

 

Vincent Toussaint
+33 6 74 87 85 65

 

investor.relations@solvay.com

 

Bijlages