EASE2PAY N.V. publiceert het jaarverslag 2017 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juni 2018

  

Jaarverslag 2017

EASE2PAY N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2017. Het jaarverslag 2017 is uitsluitend in digitale vorm beschikbaar en er zal geen gedrukt exemplaar beschikbaar komen op een later moment.

Belangrijkste financiële aspecten uit het jaarverslag 2017

De belangrijkste financiële resultaten die door Ease2pay zijn gerealiseerd in 2017, alsmede de financiële positie per 31 december 2017, kunnen als volgt worden samengevat:

·           Per 30 juni 2017, zijn door The Internet of Cars V.O.F. (TIOC) de Ease2-activiteiten ingebracht in de Vennootschap. De waarden toegekend aan de ingebrachte Ease2-activiteiten bedraagt EUR 856 duizend. Dit is gedaan tegen uitgifte van aandelen 699.999 duizend maal 0,62, ofwel een bedrag ter grootte van EUR 434 duizend. Voor het verschil is vanuit TIOC een lening verstrekt groot nominaal EUR 422 duizend. Daarnaast is een tweede tranche van EUR 300 duizend als geldlening  verstrekt. De totale Achtergestelde Lening bedraagt daarmee EUR  722 duizend;

·           Het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) over 2017 is uitgekomen op een verlies van EUR 311 duizend. Hierin zijn opgenomen personeelskosten (EUR 137 duizend), advies- en consultancy kosten (EUR 105 duizend) en overige beheerskosten (EUR 79 duizend). De Vennootschap heeft gedurende 2017 een financieringslast van EUR 30 duizend (2016: nihil) en een winstbelastingen bate van EUR 68 duizend. Het nettoresultaat over 2017 is uitgekomen op een verlies van EUR 273 duizend. Hier zijn voor EUR 127 duizend kosten begrepen, voortkomend uit de inbreng van de Ease2 activiteiten. 

·           In de periode tot en met 31 december zijn er op de ingebrachte Ease2-activiteiten aanvullende investeringen gedaan, zodat het platform per 31 december gewaardeerd is voor een bedrag van EUR 1.099 duizend. Onder de vlottende activa zijn opgenomen te vorderen omzetbelasting (EUR 29 duizend), overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (EUR 5 duizend) en banktegoed EUR 381 duizend. Onder de langlopende verplichting is de achtergestelde lening opgenomen voor EUR 626 duizend. De kortlopende verplichtingen, voor overige schulden en overlopende passiva, bedragen in totaal EUR 90 duizend. Het eigen vermogen bedraagt EUR 866 duizend per 31 december 2017 en is ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 579 duizend per 31 december 2016 per saldo gestegen met EUR 287 duizend, als gevolg van de uitgifte 699.999 nieuwe aandelen (EUR 856 duizend), inbreng Ease2 activiteiten (EUR 296 duizend) en het nettoverlies (EUR 273 duizend) over 2017.

De Vennootschap beschikt per 31 december 2017 over EUR 381 duizend aan liquide middelen (EUR 597 duizend per 31 december 2016 ).

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tevens publiceert EASEPAY N.V. ('de Vennootschap') vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering'), te houden op maandag 11 juni 2018 om 13.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen hiervan.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2017
 3. Jaarrekening 2017:
  1. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
  2. bestemming van het resultaat (Stempunt)
  3. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
  4. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)
  5. Benoeming accountant (Stempunt)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
  8. Het jaarverslag over het boekjaar 2017, inclusief de jaarrekening 2017, alsmede de tekst van de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken, liggen met ingang van vandaag ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.EASEPAYnv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

   Registratiedatum

   Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op maandag 14 mei 2018 ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

   Aanmelding

   Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk maandag 4 juni 2018 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

   Volmachten en stemmen via internet

   De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met maandag 4 juni 2018 om 17.00 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk maandag 4 juni 2018 om 17.00 uur ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

   Legitimatie

   Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

   Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

   Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 7699.999,90 bestaande uit 7.699.999 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.699.999 aandelen.

   Klik op onderstaande link voor het volledige persbericht

   Bijlage