Solvay voltooit met succes inaugurele uitgifte van obligaties voor €1,5 miljard in twee tranches

Brussel, 26 maart 2024 - 19u00 CET

Solvay rondde vandaag met succes de plaatsing af van zijn inaugurele obligatietransactie, wat een nieuwe belangrijke mijlpaal is na de gedeeltelijke splitsing van zijn Specialty Businesses in december 2023.

"Deze belangrijke transactie versterkt de kapitaalstructuur van Solvay en geeft de onderneming de financiële stabiliteit om haar strategie uit te voeren in deze nieuwe fase van haar bestaan", zegt Alexandre Blum, CFO van Solvay . "We zijn bijzonder verheugd over de uitzonderlijke deelname van meer dan 250 en 300 investeerders in respectievelijk de tranche van 4 jaar en de tranche van 7,5 jaar. Dit droeg bij tot een transactie die bijna 6 keer overtekend was, een duidelijk bewijs van de voortdurende steun en het vertrouwen van institutionele beleggers in de visie en strategie van Solvay .”

De obligatie van €750 miljoen met een looptijd van 4 jaar die vervalt op 3 april 2028 en de obligatie van €750 miljoen met een looptijd van 7,5 jaar die vervalt op 3 oktober 2031 hebben een coupon van respectievelijk 3,875% en 4,250%. Beide obligaties krijgen een BBB- rating van S&P, wat overeenkomt met de langetermijnkredietrating van Solvay . De vereffening van de obligaties is gepland voor 3 april 2024 en de verhandeling op de Euro MTF-markt van de Luxemburgse beurs zal naar verwachting rond dezelfde tijd beginnen. 

In overeenstemming met het voorzichtige financiële beleid zal de opbrengst worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van de overbruggingskrediet van €1,5 miljard die eind 2023 werd opgezet in verband met de partiële splitsing.

BNP Paribas, BofA Securities, J.P. Morgan en Morgan Stanley traden op als Global Coordinators voor de transactie en als Joint Bookrunners samen met Commerzbank , Crédit Agricole CIB, ING en KBC Bank.

Disclaimer

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT. 
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. Solvay SA neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige staatsburgers van de Verenigde Staten, behoudens overeenkomstig een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderhevig is aan, de registratievereisten van de Securities Act van 1933. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.
Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act, zoals gewijzigd (de “Financial Services and Markets Act”) niet op Solvay SA  van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investment professionals” van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”) of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan niet-professionele cliënten in de Europese Economische Ruimte (“EEA”). Voor deze doeleinden wordt onder niet-professionele cliënt verstaan, een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van Artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd (“MiFID II”) of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd, waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van Artikel 4(1) van MiFID II.
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan een niet-professionele cliënt in het Verenigd Koninkrijk (“UK”). Voor deze doeleinden wordt onder een niet-professionele cliënt verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt in de zin van punt (8) van Artikel 2 van Verordening (EU) 2017/565, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act en enige regels of voorschriften genomen onder de Financial Services and Markets Act om Richtlijn (EU) 2016/97 te implementeren, waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (8) van Artikel 2(1) van Verordening (EU) 600/2014, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA.
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, in België, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd. 
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in Artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België of iedere opvolger ervan. 
Dit persbericht betreft geen prospectus noch reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129.

 

 

 

 

 

Bijlage