COIL: JAARRESULTATEN 2023

PERSBERICHT

Brussel, 30 april 2024 (17.45 uur)


Wereldwijd nr. 1
op het gebied van aluminiumanodisatie

JAARRESULTATEN 2023

 • De omzet van 21,8 mln. € (-18,0%) wordt beïnvloed door een moeilijk economisch klimaat.
 • Het recurrent bedrijfsresultaat was een verlies van (2,1) mln. € als gevolg van de afname van de verkoop en de lagere absorptie van de vaste kosten.
 • Het nettoresultaat daalde naar een verlies van (2,2) mln. €, vergeleken met een verlies van (3,0) mln. € in 2022, en omvat niet-recurrente elementen die verband houden met een waardevermindering van goodwill en uitzonderlijke terugboekingen van afschrijvingen en voorzieningen voor investeringssubsidies in Duitsland.
 • De netto financiële schuldenlast blijft beperkt tot 24% van het eigen vermogen per 31 december 2023.
 • In 2024 implementeert COIL zijn strategische overeenkomst om zijn technologie en merk in China te exploiteren.

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn jaaromzet 2023 bekend.

 • Hoogtepunten van het boekjaar

Na twee jaren van groei in 2021 (+9,7%) en 2022 (+5,6%), gedragen door het post-Covid herstel, daalde de omzet van de vennootschap met -18,0% tot 21,8 mln. € in 2023. Deze daling vond plaats tegen de achtergrond van een vertragende wereldwijde economische groei, een afname van de vraag op de belangrijkste eindmarkten en aanhoudende economische en geopolitieke onzekerheden.

De verkoop van anodisatiediensten (80% van de omzet in 2023) werd negatief beïnvloed door de voorraadverminderingen in de distributieketen als gevolg van de lage aluminiumprijzen na de grote verstoring van de markt door de post-COVID-markt. Bovendien werd de vennootschap geconfronteerd met de opkomst van een nieuwe concurrent op de Europese markt voor continue anodisatie. Binnen deze context liep de verkoop van anodisatiediensten terug met -15,3% ten opzichte van 2022.

De verkoop van het totaalpakket inclusief metaal (20% van de omzet in 2023) werd beïnvloed door de daling van nieuwe architecturale projecten in Europa vanaf de tweede helft van 2023 en door het trage herstel na Covid in de projectenactiviteiten in Azië.

De vennootschap heeft alles in het werk gesteld om de impact van deze daling te beperken door haar prijzen te verhogen en haar variabele kosten te optimaliseren. Desondanks heeft de sterke daling van de omzet een aanzienlijke invloed op de bedrijfsresultaten vanwege een hoge vaste kostenstructuur, aangezien de variabele kosten slechts circa 36% van de omzet vertegenwoordigen.

 • Resultaten

Ondanks de daling van de omzet met -4,8 mln. € daalde de EBITDA slechts met -2,3 mln. € en komt uit op 0,6 mln. €, of 2,6% van de omzet. Deze ontwikkeling is voornamelijk te verklaren door i) een kleinere daling van de brutomarge, als gevolg van de gunstige evolutie van de productmix en een verlaging van de variabele productiekosten, met name de energiekosten in Duitsland, en ii) hogere bedrijfskosten binnen een inflatoire omgeving.

De daling van de verkochte volumes weegt aanzienlijk op het recurrent bedrijfsresultaat, dat met 2,0 mln. € is afgenomen tot een verlies van (2,1) mln. €, tegenover (0,1) mln. € in 2022.

Het bedrijfsresultaat vertoont een verlies van (2,7) mln. € en omvat niet recurrente elementen, waaronder:

 • de negatieve impact van de bijzondere waardevermindering van de goodwill van de activa die verband houden met continue anodisatie (1,3 mln. € in 2023 tegen 2,5 mln. € in 2022) als gevolg van de veranderde marktvoorwaarden en de toepassing van bepaalde IFRS-boekhoudnormen1. Opgemerkt moet worden dat deze waardevermindering geen invloed heeft op de kaspositie van de vennootschap.
 • de positieve impact van de uitzonderlijke terugname van de afschrijvingen op investeringssubsidies in Duitsland (0,7 mln. €) die in de eerste helft van 2023 in de boeken werd opgenomen als gevolg van de audit die werd uitgevoerd door de Duitse autoriteiten in verband met subsidies betaald voor de bouw van de fabriek in Bernburg, waaruit bleek dat aan de eisen van het toekenningsbericht van 2 mei 2012 was voldaan.

Het nettoresultaat is een verlies van (2,2) mln. €, tegen (3,0) het jaar daarvoor. Het omvat buitengewone financiële opbrengsten voor een bedrag van 0,7 mln. € die betrekking hebben op de terugname van de voorzieningen voor de verschuldigde rente in geval van terugbetaling van de subsidies in Duitsland.

 • Vereenvoudigde resultatenrekening

(in miljoen euro20232022Evolutie
Omzet21,826,7-18,0%
     Omzet toeleverantie17,420,6- 15,3%
     Omzet totaalpakket24,46,1- 27,3%
EBITDA0,62,9- 2,3 mln. €
     In % omzet2,6%10,9% 
Recurrent bedrijfsresultaat(2,1)(0,1)- 2,0 mln. €
     In % omzet (9,8)%(0,4)% 
Bedrijfsresultaat(2,7)(2,6)- 0,1 mln. €
     In % omzet (12,3)%(9,9)% 
Resultaat vóór belasting(2,2)(2,9)+ 0,7 mln. €
Nettoresultaat(2,2)(3,0)+ 0,8 mln. €
     In % omzet(10,2)%(11,2)% 

Rekening houdend met het resultaat van het boekjaar bedraagt het eigen vermogen op 31 december 2023 21,4 mln. €, een daling van -2,2 mln. € ten opzichte van 31 december 2022. Per 31 december 2023 bedraagt de netto financiële schuldenlast 5,2 mln. € (een daling van -0,9 mln. € ten opzichte van 2022) en blijft op een aanvaardbaar niveau, zijnde 24% van het eigen vermogen vergeleken met 26% op 31 december 2022.

 • Evolutie van de activiteit sinds het begin van het boekjaar 2024

Het eerste kwartaal 2024 volgde de trend van 2023. De omzet van het kwartaal bedraagt 5,0 mln. €, een daling van 21,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het totaalpakket (1,0 mln. € ; - 39,9%) daalt ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis in het eerste kwartaal van 2023, die groeide met +37,3%. Tegelijkertijd blijven de voorraadverminderingen van de metaaldistributeurs en de toegenomen concurrentie op de Europese markt voor continue anodisatie wegen op de omzet van de toeleveringsdiensten (4,0 mln. € ; -14,7%).

De kwartaalomzet houdt geen rekening met de eerste betalingen die voortvloeien uit de recent gesloten samenwerkings- en licentieovereenkomst met een Chinees bedrijf. Dit partnerschap, aangekondigd op 14 februari 2024, voorziet in het gebruik van de technologie en het merk van de vennootschap in China. De vennootschap heeft in april 2024 een eerste vooruitbetaling, een ‘upfront’, ontvangen van 1 mln. €. De uitvoering van deze overeenkomst betekent de verwachting van verdere mijlpaalbetalingen en een constante stroom van royalty's, die naar verwachting de financiering van de ontwikkeling van de vennootschap zou moeten versterken.

 • Vooruitzichten

De vennootschap heeft de ambitie om haar succes op het gebied van continue anodisatie op de snel groeiende Aziatische markt in 2024 voort te zetten met behulp van een aangepast, competitief en waardecreërend bedrijfsmodel. In Europa blijft de vennootschap voorzichtig gezien de huidige macro-economische uitdagingen en verwacht zij dat de aanhoudende zwakke vraag op korte termijn zal blijven wegen op het herstel van de volumes voor toeleveringsdiensten. Niettemin kan de vennootschap dankzij haar flexibele industriële middelen snel reageren op een eventuele stijging van de vraag in de loop van het jaar.

Door te steunen op haar technologische en commerciële troeven en door haar positie op volwassen markten en opkomende markten te diversifiëren, heeft de vennootschap vertrouwen in haar ontwikkelingsperspectieven op de langere termijn en profiteert zij van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige en duurzame producten, die een lage CO2-afdruk hebben om het potentieel van haar activiteiten te vergroten.

 • Aanvullende informatie

De jaarrekening is op 29 april 2024 door de raad van bestuur goedgekeurd. Deze wordt overgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2023 die te raadplegen is op de financiële website van de vennootschap (http://investors.coil.be).

 • Agenda

 • 5 juni 2024
Algemene jaarvergadering
 • 30 juli 2024 
Omzet van het eerste halfjaar 2024
 • 31 oktober 2024
Resultaten van het eerste halfjaar 2024 en financieel halfjaarverslag

De persberichten worden na sluiting van de beurs verspreid.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van 21,8 mln. €.
Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP
Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL
Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder
tim.hutton@coil.be | Tel. : +32 (0)11 88 01 88
CALYPTUS
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net | Tel. : +33 (0)1 53 65 68 681 De boeking van dit latente waardeverlieskomt voort uit de toepassing van de IAS36-norm. Deze norm schrijft voor dat een entiteit verplicht is de waarde van het actief te verminderen (in dit geval de goodwill verbonden aan de continue anodisatie-eenheid) om ervoor te zorgen dat het actief hoogstens tegen zijn realiseerbare waarde wordt geboekt. Een dergelijke vermindering, aangeduid als waardevermindering, heeft geen invloed op de kaspositie van het bedrijf.

2 Anodisatie inclusief metaal

Bijlage