ForFarmers N.V.: Operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2018

Lochem, 1 november 2018

ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2018

Kernpunten derde kwartaal 20181:

  • Volume Total Feed2: groei; toename in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk, daling in het cluster Nederland
  • Brutowinst: stijging in alle clusters
  • Onderliggende EBITDA 3: duidelijke daling; toename in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk, daling in Nederland
  • Tasomix (Polen) per 1 juli geconsolideerd in cluster Duitsland/België/Polen; Maatman per 3 september geconsolideerd in cluster Nederland

De onderliggende EBITDA van het derde kwartaal 2018 werd vooral negatief beïnvloed door stijgende grondstof- en energieprijzen en positief door de consolidatie van acquisities. De extreme hitte in juli en augustus zorgde voor verslechterende oogstverwachtingen en daardoor voor een snelle en onverwachte stijging van grondstofprijzen, die vooral door ForFarmers Nederland en Tasomix niet volledig konden worden doorberekend aan klanten. De droogte leidde bovendien tot lage waterstanden in de rivieren. Hierdoor moesten voor de aanvoer van grondstoffen meer schepen en bulkwagens worden ingezet. Dit resulteerde vooral in Nederland in hogere aanvoerkosten.

'We zijn tevreden over de recente versterking van onze marktpositie in de pluimveesector door de overnames van Tasomix en Maatman. Daarnaast was de autonome brutowinstontwikkeling vooral in Duitsland, België en in het Verenigd Koninkrijk positief. De verbetering van de resultaten in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk kon de daling ervan in Nederland, vooral vergeleken met het sterke derde kwartaal 2017, niet compenseren. Het integreren van de vier acquisities4 zal de komende maanden extra kosten veroorzaken die nog niet door synergie-effecten kunnen worden gecompenseerd. Bovendien drukt het niet tijdig hebben kunnen doorberekenen van de hogere grondstof- en energiekosten in Nederland en Polen op de resultaatontwikkeling voor dit jaar. Tot slot is de recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België een punt van zorg. We hebben de noodzakelijke hygiëneprotocollen geïmplementeerd en blijven alert de ontwikkelingen volgen', aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.  

  1. Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2018 worden vergeleken met het derde kwartaal 2017, tenzij anders vermeld
  2. 'Total Feed' behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
  3. Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten
  4. De acquisities in Q3 zijn Tasomix (Polen) en Maatman (Nederland) en in Q4 Voeders Algoet (België) en Van Gorp Biologische Voeders (Nederland/België)


Het volledige persbericht is als pdf bijgevoegd.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T +31 (0)573 28 81 94 · M +31 (0)6 10 94 91 61 · E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de conventionele en biologische veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

ForFarmers heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en sinds juli 2018 ook in Polen. Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. In 2017 had ForFarmers 2.325 medewerkers en bedroeg de omzet ruim € 2,2 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu


TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

Bijlage