KBC Ancora halfjaarlijks financieel verslag 2018/2019


Gereglementeerde informatie, Leuven, 25 januari 2019 (17.40 CET)

Halfjaarlijks financieel verslag 2018/2019

In het eerste halfjaar van boekjaar 2018/2019 realiseerde KBC Ancora een winst van 68,7 miljoen euro. Dit resultaat is in lijn met de winst van 68,8 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Verkorte financiële overzichten en toelichting1

Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2018/2019

 1H boekjaar

(in 000 euro)
2018/2019 p.a.
(in euro)
1H boekjaar

(in 000 euro)
2017/2018

p.a.
(in euro)
Opbrengsten77.5450,9977.5950,99
Dividenden uit financiële vaste activa77.5160,9977.5160,99
Andere opbrengsten290,00790,00
Kosten-8.853-0,11-8.777-0,11
Kosten van schulden-7.576-0,10-7.576-0,10
Diensten en diverse goederen-1.276-0,02-1.200-0,02
Andere kosten-1-0,00-1-0,00
Resultaat na belastingen68.6920,8868.8180,88
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een positief resultaat van 68,7 miljoen euro, of 0,88 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 68,8 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.
De resultaatscomponenten bestonden hoofdzakelijk uit het interim-dividend van KBC Groep (77,5 miljoen euro), rentekosten op schulden (7,6 miljoen euro) en operationele werkingskosten (1,3 miljoen euro).


Balans per 31.12.2018

(in 000 euro)31.12.2018*30.06.2018
BALANSTOTAAL3.185.1923.108.930
Activa  
Vaste activa3.088.2533.088.253
  Financieel vast actief3.088.2533.088.253
Vlottende activa96.93920.678
Passiva  
Eigen vermogen2.801.0062.732.313
  Geplaatst kapitaal2.021.8712.021.871
  Wettelijke reserve59.44559.445
  Onbeschikbare reserves650.117650.117
  Overgedragen resultaat879879
  Resultaat van de periode68.6920
Schulden384.186376.617
  Schulden > 1 jaar200.000200.000
  Schulden < 1 jaar175.185175.186
  Overlopende rekeningen9.0011.431

* De balans per 30.06.2018 is een balans na resultaatverwerking.

Het balanstotaal bedroeg 3,2 miljard euro, 76,3 miljoen euro meer dan per einde boekjaar 2017/2018.

Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380.

Het eigen vermogen steeg met 68,7 miljoen euro, i.e. het positief resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. De schulden namen met 7,6 miljoen euro toe, door proratering van interestlasten gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.


Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2018/2019

Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2018/2019

Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2018/2019

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een positief resultaat van 68,7 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 68,8 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende elementen:

  • dividendinkomsten voor een bedrag van 77,5 miljoen euro. KBC Groep keerde in november 2018 een interim-dividend uit van 1 euro per KBC Groep-aandeel.
  • interestlasten ten belope van 7,6 miljoen euro, in lijn met dezelfde periode vorig jaar.
  • operationele werkingskosten, die 1,3 miljoen euro bedroegen, 0,1 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar. De recurrente werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende overeenkomst met Cera (0,9 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt in het kader van ondermeer de beursnotering en het zaakvoerderschap.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen). KBC Ancora bezit 0,99 KBC Groep-aandeel per uitstaand KBC Ancora-aandeel. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedraagt 39,84 euro per aandeel.

De netto-schuld van KBC Ancora bedroeg 3,67 euro per aandeel op 31 december 2018, een daling van 0,88 euro per aandeel ten opzichte van 30 juni 2018. Deze daling van de netto-schuld is hoofdzakelijk het gevolg van het interim-dividend dat KBC Groep uitkeerde in november 2018. Gegeven de intentie van KBC Ancora om een (interim-)dividend uit te keren begin juni 2019, zal de netto-schuld in de tweede jaarhelft opnieuw toenemen.

De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel kwam op 31 december 2018 dus overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandeel minus 3,67 euro.
Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 31 december 2018 (56,68 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 52,44 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (37,24 euro) met een discount van 29,0% ten opzichte van de intrinsieke waarde.


Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

  
  

Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar

Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Terzake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico’s in het meest recente jaarverslag (pg. 17).

KBC Ancora zal in de loop van de tweede helft van boekjaar 2018/2019 de nodige voorbereidingen treffen en beslissingen nemen in het kader van de lening van 175 miljoen euro, die vervalt in mei 2019.

KBC Groep rapporteerde over de eerste negen maanden van 2018 een nettoresultaat van 1,95 miljard euro. Op 14 februari 2019 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2018 bekend.
KBC Groep hanteert bij haar dividendbeleid een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de uitstaande Additional Tier 1-instrumenten) van ten minste 50% van de geconsolideerde winst. Aansluitend op haar jaarvergadering in mei 2019 zal KBC Groep een finaal dividend uitkeren, dat samen met het (in november 2018 uitbetaalde) interim-dividend het totaal dividend van het boekjaar 2018 vormt. 
                                                                                                                          
Naast een finaal dividend van KBC Groep, zal het resultaat van KBC Ancora in de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar (2018/2019) in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten (kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera, kosten in het kader van de beursnotering en kosten in het kader van het zaakvoerderschap).

Behoudens onvoorziene omstandigheden zal KBC Ancora het boekjaar 2018/2019 met een positief resultaat afsluiten. KBC Ancora heeft de intentie om haar recurrent resultaat, na aanleg van de wettelijke reserve, uit te keren als interim-dividend. Het bedrag en de betaaldatum van het interim-dividend zullen bekend gemaakt worden op 24 mei 2019 (17.40 CEST).

Verklaring van de verantwoordelijke personen

“Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend,

  1. de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora,
  2. het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.”

Informatie over de externe controle

De commissaris beoordeelde de tussentijdse financiële informatie. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
24 mei 2019 (17.40 CEST)                  Bekendmaking bedrag en betaaldatum interim-dividend
30 augustus 2019                                 Jaarlijks communiqué boekjaar 2018/2019
24 september 2019 (17.40 CEST)       Jaarverslag 2018/2019 beschikbaar
25 oktober 2019                                   Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be


Bijlage : uitgebreide balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers

(in 000 euro)31.12.201830.06.2018
BALANSTOTAAL3.185.1923.108.930
   
Activa  
Vaste activa3.088.2533.088.253
Financiële vaste activa3.088.2533.088.253
  Ondernemingen waarmee een
  deelnemingsverhouding bestaat
3.088.2533.088.253
  Deelnemingen3.088.2533.088.253
   
Vlottende activa96.93920.678
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar1614
Liquide middelen96.92420.658
Overlopende rekeningen06
   
Passiva  
Eigen vermogen2.801.0062.732.313
Kapitaal2.021.8712.021.871
  Geplaatst kapitaal2.021.8712.021.871
Reserves709.563709.563
  Wettelijke reserve59.44559.445
  Onbeschikbare reserves650.117650.117
Overgedragen resultaat879879
Winst/verlies van de periode68.692n.v.t.
   
Schulden384.186376.617
Schulden > 1 jaar200.000200.000
  Financiële schulden200.000200.000
  Kredietinstellingen200.000200.000
Schulden < 1 jaar175.185175.186
  Schulden op meer dan 1 jaar die binnen
  het jaar vervallen
175.000175.000
  Handelsschulden127115
  Leveranciers127115
  Overige schulden5871
Overlopende rekeningen9.0011.431


(in 000 euro)01.07.2018-31.12.201801.07.2017-31.12.2017
RESULTAAT68.69268.818
   
Kosten8.8538.777
Kosten van schulden7.5767.576
Andere financiële kosten00
Diensten en diverse goederen1.2761.200
Diverse lopende kosten00
   
Opbrengsten77.54577.595
Opbrengsten uit financiële vaste activa77.51677.516
  Dividenden77.51677.516
Andere financiële opbrengsten00
Andere lopende opbrengsten2979Verslag van de commissaris aan de statutaire zaakvoerder van KBC Ancora Comm VA omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2018

Inleiding

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde verkorte balans van KBC Ancora Comm VA per 31 december 2018, alsmede van de resultatenrekening over de periode van 6 maanden die op de datum is beëindigd, evenals van de toelichtingen (“de tussentijdse verkorte financiële informatie”). Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor de tussentijds verkorte financiële informatie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Reikwijdte van een beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2018 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor de tussentijds verkorte financiële informatie.

Brussel, 25 januari 2019

KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

Olivier Macq
Bedrijfsrevisor
1               KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).
Voor een uitgebreide balans en resultatenrekening: zie bijlage.Bijlage