Versterkte focus van DPA op kernactiviteiten leidt tot betere financiële resultaten

PERSBERICHT

Versterkte focus van DPA op kernactiviteiten leidt tot betere financiële resultaten

Financiële hoofdpunten 2018:

  • Omzetstijging met 15,7% tot 158,8 miljoen euro (2017: 137,3 miljoen)
  • Stijging brutowinst met 19,1% tot 43,3 miljoen euro (2017: 36,4 miljoen)
  • Stijging EBITDA met 59,3% naar 10,1 miljoen euro (2017: 6,4 miljoen1)
  • Stijging van het gemiddelde aantal professionals in loondienst met 11,9% naar 1.376 (2017: stijging van 13,4% naar 1.230)

Overige hoofdpunten 2018:

  • Focus op versterking van kernactiviteiten, ondersteund door clustervorming
  • Verkoop Cauberg Huygen aan Dolmans Investments
  • Verzelfstandiging en beëindiging van diverse niet-kernactiviteiten

Financiële hoofdpunten vierde kwartaal 2018:

  • Autonome omzetstijging met 13,0%
  • Stijging EBITDA naar 2,9 miljoen euro (Q4 2017: 0,2 miljoen euro)
  • Daling verkoop- en beheerskosten (exclusief afschrijvingen) naar 17,6% van de omzet (Q4 2017: 24,6% van de omzet)
Verkorte resultatenrekening 2018 2017
in miljoenen euro’s of percentages   
    
Netto-omzet158,8 137,3
Kostprijs van de omzet115,5 100,9
    
Brutowinst43,3 36,4
Brutomarge27,3% 26,5%
Verkoop- en beheerskosten exclusief afschrijvingen en amortisatie33,2 30,0
    
EBITDA10,1 6,41
EBITDA-marge6,4% 4,6%
    
Afschrijvingen en amortisatie-2,5 -2,4
Verkoopresultaat deelnemingen3,9 -
    
Bedrijfsresultaat (EBIT)11,5 4,0
EBIT-marge7,2% 2,9%
    
Financiële baten en lasten-1,1 -1,1
Resultaat deelnemingen-0,3 -0,1
Resultaat voor belastingen10,1 2,8
    
Belastingen over het resultaat-1,1 -0,7
Nettoresultaat9,0 2,1


 

Quote Eric Winter, CEO
“In 2018 hebben we onze focus vanuit de nieuwe organisatiestructuur geheel op de kernactiviteiten gericht. De samenwerking binnen de clusters is versterkt, wat voor meer slagkracht en efficiëntie zorgt. Tevens is dit een belangrijke factor voor retentie en het aantrekken van talent. Afgelopen jaar is Cauberg Huygen verkocht en hebben we niet-kernactiviteiten verzelfstandigd of beëindigd. Strakke sturing op werkkapitaal heeft verder bijgedragen aan het verbeteren van onze financiële resultaten.”

“De aanhoudende arbeidsmarktkrapte zorgt voor een relatief hoog verloop onder onze professionals. We werken met de beste mensen en die zijn niet alleen zeer gewild bij opdrachtgevers, maar ook bij andere werkgevers. Met onze overtuigende clusterproposities voor hoogopgeleide professionals in specialistische vakgebieden zijn we nog beter in staat om talenten aan ons te verbinden die aan hun employability willen werken. Professionals die willen doorgroeien door aan nieuwe uitdagingen bij mooie opdrachtgevers te werken en relevante opleidingen te volgen. Hier gaan we ons in 2019 nog nadrukkelijker in onderscheiden.”

Toelichting op jaarresultaten 2018

Resultaatontwikkeling 2018
DPA boekte in 2018 een omzet van 158,8 miljoen euro, 15,7% meer dan vorig jaar (2017: 137,3 miljoen). De brutowinst steeg naar 43,3 miljoen euro (2017: 36,4 miljoen) en de brutomarge naar 27,3% van de omzet (2017: 26,5%). De door inzet van professionals in loondienst gerealiseerde omzet steeg met 16,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De omzet uit inzet van zelfstandige professionals steeg met 8,4%.

In 2017 en het eerste deel van 2018 heeft DPA stevig ingezet op autonome groei en digitalisering. De hiermee gepaard gaande kosten en inspanningen zijn een belangrijke investering in de toekomst gebleken. Hierdoor bedroegen de operationele kosten in 2018 een bedrag van 33,2 miljoen euro, 10,6% meer dan in 2017 (2017: 30,0 miljoen). Dit is grotendeels toe te rekenen aan de extra inzet van recruiters en accountmanagers. In het derde kwartaal van 2018 verlegde DPA haar focus van autonome groei naar versterking van haar kernactiviteiten en verbetering van de rentabiliteit. Dit wordt ondersteund door de vanaf eind 2017 geïmplementeerde nieuwe organisatiestructuur. Hierbij zijn de business units samengebracht in de clusters Finance, Banking, Integrated Business Services, IT, Legal, Overheid en Participaties. Voor haar specialisaties wil DPA tot de top 3 van de betreffende markt behoren.

Het cluster Participaties heeft aangestuurd op het verzelfstandigen van een deel van de hierin opgenomen startups en scale-ups. In november 2018 is raadgevend ingenieursbedrijf Cauberg Huygen verkocht aan Dolmans Investments. Daarnaast nam DPA afscheid van een aantal kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten, zoals Fagro GmbH in Duitsland.

De verkoop- en beheerskosten zijn door de getroffen maatregelen in het vierde kwartaal in 2018 afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (zowel in absolute bedragen als in percentage van de omzet). Deze kosten nemen naar verwachting in 2019 verder af.
De EBITDA (het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie en inclusief correctie van overige opbrengsten) over 2018 bedraagt 10,1 miljoen euro (2017: 6,4 miljoen). Dit is een stijging van 59,3% ten opzichte van 2017.

Resultaatontwikkeling 2018 autonoom
Rekening houdend met de effecten van de acquisitie van Your Professionals in 2017 en de verkoop of beëindiging van bedrijfsonderdelen als Cauberg Huygen en andere kleinschalige activiteiten in de loop van 2018 steeg de omzet op autonome basis met 16,3% ten opzichte van 2017. De autonome omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 17,9%. De omzet gerealiseerd met zelfstandige professionals steeg met 7,5%. Op autonome basis steeg de brutomarge in 2018 met 19,2%.

Resultaatontwikkeling vierde kwartaal 2018
De omzet in het vierde kwartaal van 2018 bedroeg 41,2 miljoen euro, 6,7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar (Q4 2017: 38,6 miljoen). De brutowinst steeg naar 10,2 miljoen euro (Q4 2017: 9,6 miljoen) en de brutomarge daalde naar 24,8% van de omzet (Q4 2017: 25,0%). De door inzet van professionals in loondienst gerealiseerde omzet steeg met 6,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet uit inzet van zelfstandige professionals steeg met 7,8%. De operationele kosten bedroegen in het vierde kwartaal van 2018 een bedrag van 7,2 miljoen euro (17,6% van de omzet) tegenover 9,5 miljoen euro in dezelfde periode in 2017 (Q4 2017: 24,6% van de omzet). De EBITDA (het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie en inclusief correctie van overige opbrengsten) over het vierde kwartaal van 2018 bedraagt 2,9 miljoen euro (Q4 2017: 0,2 miljoen).

Resultaatontwikkeling vierde kwartaal 2018 autonoom
Op autonome basis steeg de omzet in het vierde kwartaal met 13,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 13,2% en de omzet gerealiseerd met zelfstandige professionals met 11,8%. De verkoop- en beheerskosten daalden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 met 6,9% en de EBITDA steeg van 0,2 miljoen euro naar 2,9 miljoen euro.

Medewerkers
DPA startte 1 januari 2018 met 1.401 professionals. Dit aantal is door de verkoop van Cauberg Huygen en enkele andere bedrijfsonderdelen gedaald naar 1.314 professionals ultimo 2018. Het gemiddelde aantal professionals in loondienst steeg met 11,9% naar 1.376 (2017: 1.230). Op autonome basis is het aantal professionals in loondienst gelijk gebleven ten opzichte van ultimo 2017.

Ultimo 2018 waren 223 interne medewerkers (ultimo 2017: 223) in dienst van DPA. Door de in 2018 ingezette maatregelen is het aantal interne medewerkers inmiddels gedaald naar 205 per 1 januari 2019 en daalt dit aantal verder naar ongeveer 190 interne medewerkers aan het einde van het eerste kwartaal van 2019.

Met de flexibele schil van gemiddeld 175 zelfstandigen komt het totale aantal fte ultimo 2018 op 1.700.

DPA besteedt maximale aandacht aan werving en retentie, onder meer door opleidingen te faciliteren voor haar medewerkers.

De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2017.

Resultaat per segment
Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten: Finance & Banking, Overheid & Legal en IT, Integrated Business Services & Participaties.

Het rapportagesegment Finance & Banking had in 2018 opnieuw het grootste aandeel in de omzet. De omzet groeide tot 90,3 miljoen euro (2017: 78,6 miljoen). De omzet in het segment Overheid & Legal groeide in 2018 naar 27,3 miljoen euro (2017: 20,9 miljoen). De omzet in het segment IT, Integrated Business Services & Participaties steeg naar 41,2 miljoen euro (2017: 39,5 miljoen).

Financiële positie

Balans
Het groepsvermogen nam in 2018 toe tot 65,5 miljoen euro (2017: 57,6 miljoen). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 59,8% (ultimo 2017: 49,0%). De kortlopende verplichtingen bedragen 39,6 miljoen euro (2017: 47,4 miljoen).

Nettokasstroom
In 2018 is extra aandacht besteed aan het versterken van de financiële positie door onder meer verscherping van het werkkapitaalbeheer. Dit leidde tot een positieve nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 9,7 miljoen euro (2017: 2,6 miljoen negatief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 3,4 miljoen euro positief (2017: 4,7 miljoen negatief). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van Cauberg Huygen. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 13,5 miljoen euro negatief (2017: 7,8 miljoen positief).
Per saldo zijn de leningen met 12,3 miljoen euro afgenomen.

Financiering
Eind 2018 heeft DPA aanvullende afspraken gemaakt over de kredietfaciliteit. De maximale kredietfaciliteit bedraagt thans 25 miljoen euro. Hiervoor wordt het feitelijk toegestane maximumbedrag vastgesteld aan de hand van de ‘borrowing base’. De kredietfaciliteit is tot uiterlijk 31 december 2020 ter beschikking gesteld en hierna tot wederopzegging. De borrowing base voor elke relevante periode bedraagt het saldo van 70% van het totaalbedrag van de ‘nog te factureren omzet’ plus 70% van het totaalbedrag van de rechtsgeldig verpande vorderingen.

Per 31 december 2018 is van de kredietfaciliteit 11,3 miljoen euro opgenomen (ultimo 2017: 16,5 miljoen). Per ultimo 2018 bedroeg het saldo liquide middelen 0,3 miljoen euro (ultimo 2017: 0,7 miljoen).

Voor de op 18 december 2014 met Rabobank afgesloten acquisitiefinanciering bedraagt de uitstaande schuldpositie per jaareinde 2018 6,0 miljoen euro (jaareinde 2017: 12,7 miljoen). Deze financiering wordt in 2019 en 2020 door acht kwartaalaflossingen tot nul teruggebracht per jaareinde 2020.

Voor beide financieringsovereenkomsten gelden dezelfde convenanten. De financiële convenanten worden op kwartaalbasis getoetst. Ultimo 2018 bedroeg de senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA) 1,6 (ultimo 2017: 2,6). DPA voldoet per 31 december 2018 aan de financiële convenanten en alle andere voorwaarden van de overeenkomst met Rabobank.

Ultimo 2018 bedraagt de totale nettoschuldpositie 17,0 miljoen euro (ultimo 2017: 28,9 miljoen).

Vooruitzichten 2019
In de gespannen arbeidsmarkt wil DPA een sleutelrol vervullen in het faciliteren van opdrachtgevers in hun behoefte aan kennis en van professionals in hun loopbaanontwikkeling en arbeidsmarktfitheid. Daarnaast heeft DPA de ambitie het aantal professionals in loondienst minimaal te stabiliseren, waarvoor het behoud en de werving van professionals topprioriteit heeft.  Door de gewijzigde organisatiestructuur en de investeringen in digitalisering heeft DPA een gezond fundament liggen om te blijven bouwen aan de toegevoegde waarde van de dienstverlening. Hierdoor is DPA optimistisch over de resultaten in 2019 en verwacht DPA een verdere toename van de winstgevendheid.

Vertrek Olav Berten
Olav Berten heeft aangegeven dat hij tijdens de aandeelhoudersvergadering op 16 mei terugtreedt als Chief Operating Officer van DPA. Samen met Eric Winter richtte hij in 2006 de Nederlandse Interim Groep (NIG) op. Dit bedrijf verkochten zij in 2011 aan DPA waarna deze onderneming onder hun leiding een fase van transformatie en winstgevende groei inzette. Door de verscherpte focus, de investeringen in digitalisering en de ingezette winstgroei is een solide basis gelegd voor de toekomst. Bovendien worden de operaties nu directer aangestuurd vanuit de clusters. Daarom acht Olav dit een gepast moment om DPA te verlaten. Hij gaat met sabbatical en wil zich oriënteren op nieuwe uitdagingen. De directie, de Raad van Commissarissen en de OR zijn Olav zeer erkentelijk voor zijn voortrekkersrol in de ontwikkeling en groei van DPA.

Jaarverslag 2018 en aandeelhoudersvergadering
De in dit persbericht gerapporteerde jaarcijfers en de cijfers in de bijlage bij dit persbericht zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2018. Deze is beschikbaar op de website van DPA. De jaarrekening van 2018 wordt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. De Algemene Vergadering vindt plaats op 16 mei 2019 om 13.00 uur bij DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geschiedt via de DPA-website en wordt op 28 maart 2019 gepubliceerd.

Aandelen en dividend
Het totale aantal uitstaande aandelen per 31 december 2018 is 46.968.197 (31 december 2017: idem). In 2018 is 0,9 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om van het nettoresultaat van 8,3 miljoen euro een bedrag van 4,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en om 4,2 miljoen als dividend uit te keren aan de aandeelhouders, ofwel 0,09 euro per aandeel.

Over DPA
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt DPA haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn, en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is te vinden op www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Bijlage: Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2018 (pdf-formaat)1 EBITDA 2017 exclusief normalisatie, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

 

Bijlage