Ageas plaatst met succes EUR 500 miljoen aan Tier 2 Notes

Ageas SA/NV plaatste vandaag met succes zijn eerste schuldeffecten in de vorm van Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (de “Notes”) voor een bedrag van EUR 500 miljoen, met vervaldag in 2049 en eerste call date in 2029. De uitgifte kende ruime belangstelling en werd meer dan 7 keer overingeschreven.

 

De Notes zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 100.000 met een vaste couponrente van 3,25% die jaarlijks betaalbaar is tot de eerste call date (2 juli 2029). Vanaf de eerste call date zal de coupon driemaandelijks betaalbaar zijn tegen een 3-maand Euribor variabele rente vermeerderd met een initiële kredietspread en een step-up van 100 basispunten.

 

De Notes zullen in aanmerking komen als Tier 2-kapitaal voor zowel Ageas Groep als ageas SA/NV volgens de Europese kapitaalvereisten voor verzekeraars onder Solvency II en er wordt verwacht dat ze een rating van BBB+ krijgen bij Standard & Poor’s en Fitch. Er werd een aanvraag ingediend om de Notes op te nemen op de officiële lijst en toegelaten te worden tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs. Er wordt verwacht dat ze uitgegeven zullen worden op 10 april 2019.

 

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Notes zullen gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, om de kapitaalstructuur te optimaliseren en de solvabiliteit van de Groep en haar operationele dochterondernemingen te versterken.

 


 

 

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag is in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas heeft succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen, die functioneren via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar het actief is, behoort Ageas tot de marktleiders. De Groep stelt meer dan 45.000 mensen te werk en rapporteerde in 2018 jaarlijkse instromen van meer dan EUR 34 miljard (alle cijfers aan 100%).

 


 

 

Disclaimer

 

De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. ageas SA/NV neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.

 

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan enige staatsburgers van de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.

 

ageas SA/NV heeft geen toestemming gegeven voor een openbaar aanbod van effecten in eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (“EER”). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige niet-professionele cliënt in de EER. In dit kader betekent het begrip “niet-professionele cliënt” een persoon die één (of beide) van de volgende is: (a) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 11 van artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd (“MiFID II”) of (b) een klant in de zin van Richtlijn 2002/92/EG, zoals gewijzigd of vervangen, indien deze klant niet kwalificeert als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 10 van artikel 4(1) van MiFID II.

 

Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act 2000 niet op de emittent van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investment professionals” van artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.

 

De effecten zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd.

 

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België.

 

Bijlage