EASE2PAY N.V. publiceert vandaag haar jaarverslag 2018 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 mei 2019  

Jaarverslag 2018

EASE2PAY N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2018. Het jaarverslag 2018 is uitsluitend in digitale vorm beschikbaar en er zal geen gedrukt exemplaar beschikbaar komen op een later moment.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tevens publiceert EASEPAY N.V. (‘de Vennootschap’) vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘de Vergadering’), te houden op dinsdag 28 mei 2019 om 13.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 18e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen hiervan.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2018
 3. Jaarrekening 2018:
  1. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
  2. bestemming van het resultaat (Stempunt)
  3. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
  4. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)
 4. Het verlenen van een machtiging aan het bestuur tot:
  1. uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot ten hoogste 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een additionele 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames; (Stempunt) en
  2. uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte en/of het verlenen van rechten zoals hiervoor bedoeld onder (a). (Stempunt)
 5. Benoeming accountant (Stempunt)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Het jaarverslag over het boekjaar 2018, inclusief de jaarrekening 2018, alsmede de tekst van de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken, liggen met ingang van vandaag ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (‘ABN AMRO’), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap https://investor.ease2pay.eu/ alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op dinsdag 30 april 2019 (‘de Registratiedatum’), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk dinsdag 21 mei 2019 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder ‘Aanmelding’ is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met dinsdag 21 mei 2019 om 17.00 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten

vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk dinsdag 21 mei 2019 om 17.00 uur ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 923.999,80 bestaande uit 9.239.998 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 9.239.998 aandelen.

Einde persbericht.
-----------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:

Over Ease2pay
Ease2pay is een disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

Rotterdam, Nederland, 11 april 2019

Verdere informatie:       EASE2PAY N.V., J.H.L. Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:       https://investor.ease2pay.eu/

Bijlage