Nyrstar: Jaarresultaten 2018

Gereglementeerde informatie

Jaarresultaten 2018

26 mei 2019 om 23.30 CEST

HOOFDPUNTEN:

 • Nazicht van de balansstructuur begonnen in oktober 2018 als antwoord op zeer uitdagende financiële en operationele omstandigheden waarmee de Vennootschap geconfronteerd werd door aanzienlijk verminderde Onderliggende EBITDA prestatie in het tweede halfjaar van 2018 en het vervallen van bepaalde schulden tijdens 2019
 • Onderliggende EBITDA1 van de Groep van EUR 99 miljoen voor 2018, een daling met 52% ten opzichte van 2017, hoofdzakelijk als gevolg van  aanzienlijke dalingen in de zink- en loodverwerkingslonen, een verzwakking van de US dollar tegenover de euro (1,13 naar 1,18), gestegen energieprijzen bij Metaalverwerking en hogere directe operationele kosten in de mijnbouwactiviteiten, deels gecompenseerd door een gestegen productie van zinkmetaal en zinkconcentraat (respectievelijk gestegen met 4% en 14%)
  • Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 135 miljoen, een daling met EUR 71 miljoen jaar op jaar, hoofdzakelijk als gevolg van lagere zinkverwerkingslonen, hogere energieprijzen in Europa en Australië in het tweede halfjaar van 2018, opschorting van de activiteiten in Port Pirie in december 2018, deels gecompenseerd door een grotere productie van zink, koper, zilver en zeldzame metalen; en
  • Onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 19 miljoen, een daling met EUR 28 miljoen jaar op jaar, als gevolg van de negatieve EBITDA-bijdrage van de heropstart en daaropvolgende opschorting van de Myra Falls-mijn, en een zwakke productie en operationele kostenprestaties in de mijnen in Langlois en Middle Tennessee, deels gecompenseerd door lagere zinkverwerkingslonen en voortgezette operationele verbeteringen in de mijnen in East Tennessee.
 • Balans en liquiditeit
  • Na de aankondiging van de resultaten voor het derde kwartaal van 2018 op 30 oktober 2018, werden aanzienlijke dalingen van werkkapitaal ervaren in het vierde kwartaal van 2018 en daalde liquiditeit  aanzienlijk
  • Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zinkmetaal, van EUR 1.643 miljoen eind december 2018, een stijging met EUR 541 miljoen vergeleken met 31 december 2017, met inbegrip van de Eeuwigdurende Effecten die nu geboekt worden als financiële verplichtingen. Nettoschuld, met inbegrip van de vooruitbetaling voor zinkmetaal en de Eeuwigdurende Effecten, van EUR 1.771 miljoen eind december 2018, een stijging met EUR 408 miljoen vergeleken met 31 december 2017
  • Implementatie in december 2018 van nieuwe toegezegde kaderovereenkomst voor handelskredietfinanciering met Trafigura ten belope van USD 650 miljoen, die de werkkapitaalfaciliteit van USD 250 miljoen met Trafigura, oorspronkelijk aangegaan in mei 2016,  vervangen heeft
 • Nettoverlies van EUR 618 miljoen voor een 2018, hoofdzakelijk als gevolg van hoge inkomstenbelastingenkosten in het licht van de gedeeltelijke afboeking van uitgestelde belastingvorderingen, de waardevermindering van de boekwaarde van de mijnen in Langlois en in Myra Falls, de kosten in verband met het proces van het nazicht van de balansstructuur en het operationeel verlies geleden in 2018
 • Port Pirie Herontwikkeling herstart vordert in lijn met de verwachtingen van het management
  • Onderbreking voor onderhoud van de sinterfabriek, de TSL-hoogoven en de andere hoogoven in december 2018 om deze in overeenstemming te brengen met de voorgeschreven grenswaarden inzake loodemissie in de lucht eind vierde kwartaal van 2018, liet Nyrstar toe het koelingprobleem van de TSL-hoogoven aan te pakken en het onderhoud, dat voor de hoogoven gepland was in januari 2019, te vervroegen.


BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
BJBJ% H1H2%
 20172018Verandering 20182018Verandering
Samenvatting van de inkomsten verliesrekening       
Opbrengsten3.5303.8128% 1,9301,883(2%)
Bruto winst1.0741.1184% 600517(14%)
Directe operationele kosten (875)(1.014)16% (485)(529)9%
Niet-operationele kosten en andere6(5)(181%) 6(11)(289%)
        
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking206135(34%) 11816(86%)
Onderliggende EBITDA Mijnbouw4719(59%) 28(9)(132%)
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties(48)(56)17% (26)(29)11%
Onderliggende EBITDA van de Groep20599(52%) 120(22)(118%)
Onderliggende EBITDA-marge6%3%(56%) 6%(1%)(119%)
In contract besloten derivaten(3)2(169%) (3)5(257%)
Herstructureringsuitgaven (4)(22)432% (13)(9)(30%)
M&A-gerelateerde transactieuitgaven(0)(1)493% (2)0(111%)
Overige inkomsten93(68%) 21(69%)
Meerwaarden / (Minderwaarden) op realisatie investeringen30(102%) 00-
Overige uitgaven0(30)- 0(30)-
Onderliggende aanpassingen4(49)- (16)(33)113%
Waardevermindering, uitputting, afschrijving (156) (162)4% (75)(88)17%
Bijzondere waardevermeerdering / (vermindering)126(99)- 0(99)-
Resultaat uit operationele activiteiten180(212)  30(242) 
        
Netto financiële lasten (met fx)(207)(151)(27%) (76)(75)-
Winstbelasting (nadeel) / voordeel37(250)  1(252)-
        
Winst / (Verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten10(614)- (45)(569) 
Winst / (Verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten37(4)- (4)0(100%)
Winst / (Verlies) over de periode47(618)- (49)(569) 
        
Gewone winst / verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (EUR)0,10(5,60)- (0,22)(5,60)-
        
Investeringen (voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten)       
Metaalverwerking303126(59%) 7056(23%)
Mijnbouw5610180% 6338(40%)
Andere 31(50%) 1137%
Investeringen Groep362229(37%) 13495(30%)
Kasstroom       
Funds From Operations (FFO)2(358)(90)(75%) 18(109)-
Free Cash Flow (FCF)3(472)(236)(50%) (53)(183)(241%)
 

 

 
       EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
31 dec 201731 dec 2018% Verandering 30 jun 201831 dec 2018% Verandering 
Schulden en liquide middelen        
Leningen en opgenomen gelden, einde periode1.1701.88261% 1.2761.88248% 
Geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode(68)(239)249% (78)(239)205% 
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink4
 en Eeuwigdurende Effecten5
1.1021.64349% 1.1981.64337% 
         
Zinkvooruitbetaling7512871% 10412823% 
Eeuwigdurende Effecten186175(6%) 186175(6%) 
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink en Eeuwigdurende Effecten1.3631.77130% 1.4871.771(56%) 
        
 BJ 2017BJ 2018  H1 2018H2 2018 
Productie Metaalverwerking       
Zinkmetaal ('000 ton)1.0191.0644% 5285362%
Loodmetaal ('000 ton)171160(7%) 699030%
        
Mijnbouwproductie       
Zink in concentraat (‘000 ton)12313914% 7070-
Koper in concentraat (‘000 ton)2,11,6(21%) 0,80,97%
Zilver ('000 troy ounces)553439(21%) 2142255%
Goud ('000 troy ounces)1,92,18%

 
 0,71,382%
        
Markt6       
Zinkprijs (USD/t) 2.8962.9221% 3.2682.656 (19%)
Loodprijs (USD/t)2.3182.242(3%) 2.4562.091 (15%)
Zilverprijs (USD/t.oz) 17,0515,71 (8%) 16,6515,02 (10%)
Goudprijs (USD/t.oz)1.2581.2691% 1.3191.229 (7%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD1,131,184% 1,211,15 5%
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD1,471,587% 1,571,591%
            

Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap” en, samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”) heeft eerder aangekondigd dat haar geconsolideerde jaarresultaten voor de twaalf maanden geëindigd op 31 december 2018 (“Jaarresultaten 2018”), uitgesteld werden tot 24 mei 2019 teneinde het uitgebreid nazicht van de balansstructuur van de Groep te voltooien. Zoals aangekondigd door de Vennootschap op 15 april 2019, heeft Nyrstar een nazicht van haar balansstructuur (het “Nazicht van de Balansstructuur”) gestart in oktober 2018 naar aanleiding van de uitdagende financiële en operationele omstandigheden waarmee de Groep geconfronteerd werd. Zoals eerder aangekondigd, bestonden deze omstandigheden onder andere uit een aanzienlijke daling van werkkapitaal en liquiditeit, ervaren tijdens het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal 2019, wat het ophalen van financiering op korte termijn noodzakelijk maakte. Samen met de aanzienlijk gedaalde Onderliggende EBITDA prestatie van de Groep in 2018 en het vervallen van bepaalde schulden tijdens 2019, resulteerden deze factoren in de noodzaak om de balansstructuur van de Groep te herzien.

Het Nazicht van Balansstructuur heeft een zeer aanzienlijke bijkomende financieringsbehoefte aangetoond waaraan de waaraan de Groep niet kan voldoen zonder een aanzienlijke vermindering van de schuldenlast van de Groep.. Als gevolg hiervan moest er in het kader van het Nazicht van Balansstructuur tussen de financiële schuldeisers van de Groep onderhandeld worden met het oog op het uitwerken van een plan tot afbouw van de schuldenlast en financiering als onderdeel van een uitgebreide herkapitalisatie van de balans. Alternatieven voor een dergelijke herkapitalisatie houden een ernstige bedreiging in voor de toekomst van de Groep en haar stakeholders. Op datum van deze aankondiging doorloopt de Vennootschap het proces van de implementatie van de herkapitalisatie.

De Vennootschap heeft van haar commissaris een verslag op basis van artikel 143, §2 van het Wetboek van vennootschappen (d.i. een “verslag van niet-bevinding”) ontvangen, en publiceert dit verslag vandaag, op basis van het feit dat bepaalde informatie die aan de Vennootschap werd gevraagd, niet op tijd aan de commissaris werd bezorgd. De Vennootschap werkt er hard aan dergelijke informatie aan haar commissaris te bezorgen en het is de intentie dat de commissaris zijn commissarisverslag zal voorleggen eens het deze informatie heeft gecontroleerd. De resultaten over het boekjaar die vandaag worden gepubliceerd, zullen dan opnieuw worden bekendgemaakt aan het publiek, samen met het commissarisverslag dat de commissaris dan zal voorleggen.

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP

De brutowinst van de Groep over 2018 van EUR 1.118 miljoen was 4% gestegen tegenover 2017, als gevolg van hogere volumes zinkproductie in Mijnbouw en Metaalverwerking en marginaal hogere zink- en goudprijzen die allebei met 1% gestegen zijn, deels gecompenseerd door slechtere benchmarkzinkverwerkingslonen en een zwakkere US dollar tegenover de euro.  

De directe operationele kosten over 2018 van EUR 1.014 miljoen zijn met 16% gestegen tegenover 2017, als gevolg van hogere volumes zinkproductie in Mijnbouw en Metaalverwerking, hogere elektriciteitsprijzen bij de smelterijen, gestegen mijnbouwkosten ingevolge de heropstart van de activiteiten in Myra Falls en de herstart van de mijnbouwactiviteiten in Middle Tennessee.

De onderliggende EBITDA van de Groep van EUR 99 miljoen in 2018 is met 52% gedaald tegenover 2017, als gevolg van een verzwakking van de US dollar tegenover de euro, lagere lood- en zilverprijzen, een daling met 15% van de benchmarkzinkverwerkingslonen, hogere directe operationele kosten per ton zink, zowel bij Mijnbouw als bij Metaalverwerking.

Onderliggende aanpassingen in 2018 bedroegen in het totaal EUR 49 miljoen, bestaande uit EUR 2 miljoen voor besloten derivaten, EUR (22) miljoen voor herstructureringskosten, EUR 1 miljoen voor M&A-verwante uitgaven en EUR (30) miljoen voor andere uitgaven hoofdzakelijk met betrekking tot de afschrijving van betalingen in verband met de verkoop van de El Toqui-mijn in Chili.

De lasten uit hoofde van waardevermindering, uitputting en afschrijving ten belope van EUR 162 miljoen in 2018 stegen met 4% jaar op jaar.

In 2018 boekte de Vennootschap een niet-contant verlies van bijzondere waardeverminderingen voor belastingen van EUR 99 miljoen (2017: bijzondere waardeverminderingswinst van EUR 126 miljoen). Het waardeverminderingsverlies (2017: waardeverminderingswinst) heeft volledig betrekking op waardeverminderingsverliezen voor belastingen op de Mijnbouwactiva van Nyrstar (EUR 85,9 miljoen) in Langlois en Myra Falls en specifieke afschrijvingen van activa in Metaalverwerking (EUR 11,4 miljoen).

De netto financiële lasten (met wisselkoersen) over 2018 van EUR 151 miljoen (EUR 207 miljoen in 2017) hoofdzakelijk als gevolg van de nettowisselkoerswinst van EUR 6,5 miljoen in 2018 vergeleken met een verlies van EUR 59,9 miljoen in 2017. De rentelasten in 2018 van EUR 128,3 miljoen lagen hoger dan in 2017 (EUR 104,4 miljoen).

Nyrstar boekte een winstbelastingnadeel voor het jaar eindigend op 31 december 2018 van EUR 250 miljoen (2017: winstbelastingvoordeel van EUR 37 miljoen), dat een effectief inkomstenbelastingtarief van -68,9% weergeeft (voor het jaar eindigend op 31 december 2017: -481,3%). Het belastingtarief wordt beïnvloed door niet-erkenning van verliezen van het huidige boekjaar en door het afboeken van vorige verliezen, hoofdzakelijk met betrekking tot Nyrstar Sales & Marketing AG, de Amerikaanse Groep en de Canadese Groep, aangezien het weinig waarschijnlijk is dat deze fiscale verliezen gebruikt zullen worden in de toekomst, rekening houdend met de voorspelde winstverwachtingen

Verlies na belastingen van EUR 618 miljoen in 2018, vergeleken met een nettowinst van EUR 47 miljoen in 2017, hoofdzakelijk als gevolg van de waardeverminderingsverliezen met betrekking tot de afschrijving van de boekwaarde van de mijnen in Langlois en in Myra Falls tot nul, de gedeeltelijke afboeking van uitgestelde belastingvorderingen van Nyrstar Sales & Marketing AG en Nyrstar US wegens de lagere verwachtingen op recupereerbaarheid, en de operationele verliezen geleden in 2018 en effecten ten gevolge van de verandering in controle.

De investeringen van EUR 229 miljoen in 2018 lagen jaar op jaar 37% lager, als gevolg van een aanzienlijke vermindering van de investeringen in Metaalverwerking van EUR 303 miljoen in 2017 naar EUR 126 miljoen in 2018 met de voltooiing van de Port Pirie Herontwikkeling en een stijging van de investeringen in Mijnbouw van EUR 45 miljoen met de heropstart van de mijn in Myra Falls.

De nettoschuld aan het einde van 2018 van EUR 1.643 miljoen, zonder de vooruitbetaling voor zinkmetaal, lag 49% hoger dan eind 2017 (EUR 1.102 miljoen eind 2017), hoofdzakelijk als gevolg van een aanzienlijke daling van werkkapitaal in het vierde kwartaal van 2018 door hogere grondstoffenprijzen, geen nieuwe vooruitbetalingen voor zilver in het tweede halfjaar van 2018, een vermindering van niet-toegezegde kredietbrieven van bancaire tegenpartijen, strengere kredietvoorwaarden van een aantal leveranciers, de herklassificatie van EUR 82,5 miljoen en EUR 50,7 miljoen aan voorafbetalingen voor leveringen van respectievelijk zilvermetaal en zinkmetaal van uitgesteld inkomen naar leningen en opgenomen gelden per 31 december 2018 aangezien de Groep niet de mogelijkheid had om te vereffenen door de fysieke levering van respectievelijk zilvermetaal en zinkmetaal uit haar eigen productie en de herklassificatie van Eeuwigdurende Effecten (EUR 174,9 miljoen op 31 december 2018) van eigen vermogen naar leningen en opgenomen gelden7. De nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de Eeuwigdurende Effecten lag op het einde van 2018 met EUR 1.771 miljard 30% hoger dan eind 2017. Het kassaldo eind 2018 bedroeg EUR 239 miljoen, tegenover EUR 68 miljoen eind 2017.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

"Schade voorkomen" is een kernwaarde bij Nyrstar. De Vennootschap engageert zich om haar activiteiten veilig te houden en om risico's voor onder meer mens en milieu proactief te beheren. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en beheerst en iedereen aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis gaat.

In 2018 legden we een bijzondere nadruk op de preventie van verwondingen aan de handen, die een belangrijk deel van onze totale verwondingen. Er werd een specifiek programma ter preventie van verwondingen aan de handen ingevoerd onder de titel Because some tools cannot be replaced in alle activiteiten met als doel onveilige omstandigheden die bijdragen tot verwondingen aan de handen weg te werken, de tools en de persoonlijke veiligheidsuitrusting te verbeteren, en risicogedrag dat relevant is voor verwondingen aan de handen te veranderen. We zetten ook de implementatie voort va, het Process Safety Management System, dat werd gelanceerd in 2017, en versterkten de controles op waterstofexplosies in onze smelterijen. De groep bleef aanzienlijke vooruitgang boeken wat betreft veiligheid. Niemand werd ernstig en voor het leven verwond. Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) voor de Vennootschap bereikte een nieuw laagste niveau van 3,7, een verbetering met 7% vergeleken met 3,9 in 2017. Het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) bedroeg 6,7, di is een stijging met 4% vergeleken met 6,4 in 2017. Wat belangrijker is, is dat het aantal verloren dagen door verzuimongevallen en RW-verwondingen een nieuw laagtepunt bereikte van 202. Dit is 20% lager dan het vorige beste laagste niveau van 255 verloren dagen per miljoen werkuren in 2017.

Er hebben zich tijdens het jaar geen milieugerelateerde incidenten met aanzienlijke bedrijfsgevolgen of langdurige impact op het milieu voorgedaan.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoenBJBJ% H1H2%
(tenzij anders aangegeven)20172018Verandering 20182018Verandering
        
Verwerkingslonen286232(19%) 123109(11%)
Bijdrage vrij metaal3513788% 193185(4%)
Premies152150(2%) 7674(3%)
Bijproducten16621630% 1061093%
Andere (99)(111)14% (47)(64)37%
Bruto winst8558631% 451413(8%)
        
Personeelsuitgaven(221)(218)(1%) (109)(108)(1%)
Energiekosten(227)(259)14% (117)(142)21%
Overige uitgaven/inkomsten(202)(250)24% (120)(130)9%
Directe operationele kosten (649)(727)12% (346)(380)10%
        
Niet-operationele kosten en andere(1)(2)155% 14(16)(-213%)
Onderliggende EBITDA206135(34%) 11816(86%)
        
Onderhoud en groei199125(38%) 6857(18%)
Port Pirie Herontwikkeling1041(99%) 2(1)(167%)
Investeringen Metaalverwerking303126(59%) 7056(23%)

Metaalverwerking kon een Onderliggende EBITDA van EUR 135 miljoen voorleggen in 2018, een daling met 34% tegenover 2017 als gevolg van lagere zinkverwerkingslonen, hogere energieprijzen in Europa en Australië in het tweede halfjaar van 2018, opschorting van de activiteiten te Port Pirie in december 2018, die deels gecompenseerd werden door een grotere productie van zink, koper, zilver en zeldzame materialen.

De marginaal hogere brutowinst dan vorig jaar (+1%) van EUR 863 miljoen in 2018 was hoofdzakelijk het gevolg van hogere zinkprijzen (+1%) dan deze van 2017, die toen begrensd werden door de zinkprijscollarhedging die toen in werking was, en hogere productievolumes zinkmetaal en bijproducten, grotendeels gecompenseerd door een daling met 19% van de zink- en loodverwerkingslonen. De jaarlijkse zinkbenchmarkverwerkingslonen voor 2018 werden in het tweede kwartaal van 2018 ongeveer 15% lager vastgesteld dan de lonen in 2017, namelijk op USD 147 per ton concentraat.

De totale bijdragen van de premies aan de brutowinst waren vrij vlak vergeleken met 2017 (daling met 2%), als gevolg van marginaal hogere volumes en vrij vlakke gemiddelde premiebijdragen.

De bijdragen van de bijproducten aan de brutowinst werden positief beïnvloed door de hogere prijzen voor goud en zwavelzuur en de hogere productievolumes goud, indium en zwavelzuur tegenover 2017. Na een brand in het vierde kwartaal van 2015 werd de indiumfabriek in 2016 heropgebouwd en werd de productie in de fabriek aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 hervat met een productie van 29,8 ton indiummetaal in 2017 en een in 2018 verder opgedreven productie tot een volume van 42,6 ton.

De directe operationele kosten stegen in 2018 (+stijging met 12% tegenover 2017) tot EUR 727 miljoen als gevolg van hogere energieprijzen in Europa en Australië en hogere productievolumes zink en bijproducten.

De investeringsuitgaven in 2018 daalden met 59% in vergelijking met 2017, wat in lijn ligt met de lagere investeringsguidance voor 2018 (EUR 130 miljoen tot EUR 140 miljoen) vergeleken met 2017 (EUR 303 miljoen) De lagere investeringen waren het gevolg van de voltooiing van de investeringen in de Port Pirie Herontwikkeling eind 2017 en een geplande vermindering van onderhoudsinvesteringen in 2018 tot historisch normale niveaus.

EURBJBJ% H1H2%
 DOK/ton20172018Verandering 20182018Verandering
        
Auby4484715% 477466(2%)
Balen501482(4%) 4834810%
Budel40746715% 41152227%
Clarksville48156217% 53659010%
Hobart467432(8%) 453413(9%)
Port Pirie881099723% 1,117905(19%)
DOK/ton95465949% 5806075%


 

 

 
BJBJ% H1H2%
 20172018Verandering 20182018Verandering
        
Zinkmetaal ('000 ton)       
Auby166155(6%) 78780%
Balen/Overpelt24927510% 1371381%
Budel2482688% 1331362%
Clarksville117101(14%) 5249(5%)
Hobart23826411% 1291365%
Totaal1.0191.0644% 5285362%
        
Loodmetaal ('000 ton)       
Port Pirie171160(7%) 699030%
        
Andere producten       
Koperkathode ('000 ton)4,24,31% 1,62,765%
Zilver (miljoen troy ounces)13,613,81% 4,98,98%
Goud ('000 troy ounces)72,673,01% 25,747,384%
Indiummetaal (ton)29,842,643% 21,421,2(1%)
Zwavelzuur ('000 ton)1.2661.3648% 6537129%

Metaalverwerking produceerde ongeveer 1,06 miljoen ton zinkmetaal in 2018, een stijging met 4% tegenover 2017. De zinkmetaalproductie is jaar op jaar gestegen ondanks de geplande onderhoudsonderbreking in Auby, Balen, Clarksville en Hobart; de stijging was ook het gevolg van de afwezigheid van belangrijke niet-geplande onderbrekingen, die de productievolumes in 2016 en 2017 hadden beïnvloed. De zink- en loodmetaalproductie werd in het vierde kwartaal van 2018 echter beïnvloed door een lagere voorraad grondstoffen als gevolg van de liquiditeitsbeperkingen van de Vennootschap.

De productie van loodmetaal in Port Pirie van 160kt was jaar op jaar met 7% gedaald wegens een geplande onderbreking van de hoogoven voor onderhoud van 38 dagen in het tweede kwartaal van 2018 en de stillegging van de hoogoven in december 2018. In december 2018 verkoos de Vennootschap de oude sinterfabriek in Port Porie niet te laten werken ter verdere ondersteuning van de vermindering van loodemissie in de lucht, die het jaar eindigde onder de vastgestelde grenswaarde. Bovendien voerde Nyrstar in december 2018 ook onderhoudswerken uit aan de TSL-hoogoven en de andere hoogoven. Met deze onderbrekingen voor onderhoud kon Nyrstar ook het koelingprobleem van de TSL-hoogoven aanpakken en het onderhoud, dat voor de hoogoven gepland was in januari 2019, vervroegen. De TSL-hoogoven trad opnieuw in werking op 15 december 2018.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoenBJBJ% H1H2%
(tenzij anders aangegeven)20172018Verandering 20182018Verandering
        
Verwerkingslonen(23)(28)20% (14)(14)1%
Bijdrage van betaalbaar metaal23028222% 160122(23%)
Bijproducten1816(13%) 97(22%)
Andere (8)(15)94% (7)(8)15%
Bruto winst21825617% 148108(27%)
        
Personeelsuitgaven(77)(92)19% (42)(49)15%
Energiekosten(20)(23)13% (11)(11)0%
Overige uitgaven(80)(121)52% (57)(64)13%
Directe operationele kosten (177)(236)33% (111)(125)13%
        
Niet-operationele kosten en andere60(105%) (9)9(197%)
Onderliggende EBITDA4719(59%) 28(9)(132%)
        
Mijnbouwcapex5610180% 6338(40%)

De onderliggende EBITDA van EUR 19 miljoen in 2018 lag EUR 28 miljoen lager dan in 2017, als gevolg van de negatieve EBITDA-bijdrage van de heropstart en daaropvolgende stillegging van de Myra Falls-mijn, en een zwakke productie en operationele kosten prestaties in de mijnen in Langlois en Middle Tennessee, deels gecompenseerd door lagere zinkverwerkingslonen en voortgezette operationele verbeteringen in de mijnen van East Tennessee.

De mijnbouwinvesteringen in 2018 bedroegen EUR 101 miljoen, d.i. een stijging met EUR 45 tegenover 2017, hoofdzakelijk als gevolg van de herstart van de mijnen van Middle Tennessee en de heropstart van de mijn van Myra Falls.

 BJBJ% H1H2%
DOK/ton gemalen erts20172018Verandering 20182018Verandering
        
Langlois11113319% 139126(9%)
East Tennessee4038(4%) 38391%
Middle Tennessee60659% 64674%
Myra Falls--- ---
Gemiddelde DOK/ton gemalen erts55574% 5857(1%)


'000 tonBJBJ% H1H2%
tenzij anders aangegeven20172018Verandering 20182018Verandering
        
Totaal gemalen erts3.2384.08026% 2.0752.006(3%)
        
Zink in concentraat       
Langlois3424(31%) 12125%
Myra Falls-0.6- -0.6-
East Tennessee667615% 364012%
Middle Tennessee223975% 2217(26%)
Totaal12313914% 7070-
        
Overige metalen       
Koper in concentraat2,11.6(21%) 0,80,97%
Zilver ('000 troy oz)553439(21%) 2142255%
Goud ('000 troy oz)1,92,18% 0,71,382%

In 2018 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 139kt zink in concentraat, een stijging met 14% tegenover 2017. De totale mijnproductie van zink in concentraat in 2018 was marginaal lager dan de herziene guidance voor het volledige jaar van 140kt tot 150kt. Dit lagere productieniveau van zink in concentraat is hoofdzakelijk te wijten aan de teleurstellende productieprestaties in de mijnen van Langlois en Middle Tennessee en de commerciële productie in de mijn van Myra Falls die iets later begon dan oorspronkelijk verwacht werd in het begin van het jaar en de opschorting van ertswinning op het einde van het jaar om de tekortkomingen die werden vastgesteld in de voorschriften van het ministerie van Energie, Mijnen en Petroleumbronnen in Brits Columbia aan te pakken.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Port Pirie Herontwikkeling

Op 1 februari 2019 publiceerde Nyrstar een operationele en financiële update, die, onder andere, een financiële update bevatte met betrekking tot de Port Pirie Herontwikkeling. De Vennootschap geeft de volgende bijkomende verduidelijkingen over de meest recente guidance voor de Port Pirie Herontwikkeling.

De historische en genormaliseerde verwachte pro forma Onderliggende EBITDA voor Port Pirie, Hobart en de Australische Metaalverwerking wordt samengevat in de tabel hieronder.

Pro forma Onderliggende EBITDA EURm 2016A2017A2018A2019F2020F
Port Pirie  818(11)3856
Hobart  5140315769
Australische Metaalverwerking 59582095125

De totale pro forma guidance voor de Onderliggende EBITDA van EUR 95 miljoen en EUR 125 miljoen voor de Australische Metaalverwerking in respectievelijk boekjaar 2019 en boekjaar 2020, is de som van de totale pro forma Onderliggende EBITDA bijdrage van de smelterijen van Port Pirie en Hobart onder genormaliseerde liquiditeit en operationele omstandigheden. Deze guidance is niet bijkomend (of een verhoging) zoals dat het geval was voor de Port Pirie Herontwikkeling guidance van vóór 1 februari 2019 en zal aanzienlijk negatief beïnvloed worden door de liquiditeitsbeperkingen die door de Groep ervaren werden in het vierde kwartaal van 2018 en het eerste halfjaar van 2019. De guidance voor de genormaliseerde Onderliggende EBITDA is de totale pro forma EBITDA-bijdrage van de twee Australische smelterijen.

De belangrijkste oorzaken van de negatieve pro forma Onderliggende EBITDA voor Port Pirie in 2018 waren een combinatie van gestegen kosten als gevolg van de verdere herstart van de TSL-hoogoven met de parallelle werking van de sinterfabriek en hogere energieprijzen, een productie-onderbreking in december 2018 en knelpunten in de technische processen waardoor de winning van metaal uit de feed daalde. Andere macrofactoren, zoals lagere loodverwerkingslonen en metaalprijzen hadden eveneens een negatieve impact op de pro forma Onderliggende EBITDA in Port Pirie.

De toerekening van bijkomende kosten voor de residu's tussen 2016 en 2018 heeft een impact gehad op de verwachte pro forma Onderliggende EBITDA bijdrage van de Port Pirie Herontwikkeling in boekjaar 2019 en in mindere mate in boekjaar 2020. Zoals bekendgemaakt in de persmededeling van Nyrstar op 1 februari 2019 zal de verwerking van historische voorraden in een kasstroomvoordeel van ongeveer EUR 70 miljoen resulteren in boekjaar 2019. Als er aan deze residu's geen bijkomende kosten zouden toegerekend zijn in 2016 tot 2018, zou de Onderliggende EBITDA-bijdrage van Port Pirie in 2019 ongeveer EUR 70 miljoen hoger liggen.

Andere belangrijke redenen voor de huidige lagere (maar toch nog aanzienlijke) pro forma guidance van de Onderliggende EBITDA bijdrage van de Port Pirie Herontwikkeling, vergeleken met de vorige guidance, zijn:

 • lagere metaalwinningsassumpties als gevolg van knelpunten in de technische processen in Port Pirie, wat leidt tot een daling van de winning van vrij metaal van alle feed verwerkt in Port Pirie. Deze knelpunten (hoofdzakelijk de slag fumer en de koperfabriek in Port Pirie) werden vastgesteld bij de voorbereiding van het 5-jaars Businessplan voor het nazicht van de balansstructuur en werden opgenomen in de pro forma Onderliggende EBITDA modellering - voor de Australische Metaalverwerking; en
 • de toepassing van één jaar werkelijke bedrijfsgegevens in plaats van de verwachte gegevens waar Nyrstar voordien op moest vertrouwen.

Zoals vermeld in de operationele en financiële update van 1 februari 2019 is de winstgevendheid van het Metaalverwerkingssegment van beide Australische sites zijn onlosmakelijk verbonden door de grondstofstromen tussen de twee sites en zijn die enkel mogelijk door de Port Pirie Herontwikkeling. Zonder de Port Pirie Herontwikkeling, zouden zowel de Hobart als de Port Pirie sites niet-operationeel zijn en zouden zij geen EBITDA bijdragen aan het Metaalverwerkingssegment. Bovendien hangt de pro forma Onderliggende EBITDA van de twee sites apart, maar niet van de Australische Metaalverwerking in het algemeen, af van de interne verrekeningsovereenkomsten tussen de twee sites voor interne residu's die gebruikt worden in de feedstock op de sites. Daarom, en ter verdere verduidelijking, heeft de Vennootschap besloten de pro forma Onderliggende EBITDA voor de Australische Metaalverwerking voor te stellen met een uitsplitsing van dit cijfer tussen Port Pirie en Hobart.

De totale projectkosten voor de Port Pirie Herontwikkeling bedroegen ongeveer AUD 714 miljoen. Dit is inclusief de kosten voor de haalbaarheidsstudie en de arbeidskosten voor het projectbeheer.

Managementwijzigingen

In verband met het proces van het nazicht van de balansstructuur kondigde Nyrstar op 18 januari 2019 aan dat dhr. Martyn Konig de functie van Executive Chairman had opgenomen en dat dhr. Roman Matej werd aangesteld als Interim Chief Financial Officer. Dhr. Michel Abaza, de voormalige Chief Financial Officer, verliet de Nyrstar Groep met onmiddellijke ingang.

Strategische wisselkoershedges

Sinds 2016 is Nyrstar een reeks van 12 maand rollende wisselkoersopties aangegaan om de maandelijkse wisselkoersrisico's van de Vennootschap met betrekking tot de directe operationele kosten uitgedrukt in Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD) en euro (EUR) te dekken door gebruik te maken van put- en call collarstructuren. In de loop van 2018, was de EUR/USD-blootstelling niet gedekt in het eerste halfjaar van 2018 en wel gedekt op een vaste voorwaartse termijnbasis van 1,18 in het tweede halfjaar van 2018. Voor de AUD/USD transactionele risico’s werden verschillende collars uitgevoerd, die resulteerden in een gewogen gemiddelde collar van 0,70 tot 0,80 voor ongeveer 100% van 2018. Voor de CAD/USD transactionele risico’s op Langlois werden verschillende collars uitgevoerd, die resulteerden in een gewogen gemiddelde collar van 1,32 tot 1,36 voor ongeveer 100% van  2018. De blootstelling aan het transactioneel wisselkoersrisico CAD/USD voor het Mijnbouwsegment was afgedekt met een vaste voorwaartse termijn van 1,32 in 2019. In januari en februari 2019 wikkelde Nyrstar al haar strategische wisselkoers voorwaartse termijnhedges af wegens het verlies van kredietlijnen van de hedge tegenpartijen.

Strategische hedges van metaalprijzen

In het eerste halfjaar van 2018 had Nyrstar zinkprijscollarhedges in plaats voor de bescherming van 70% van het totaal door de zinksmelterijen en de Noord-Amerikaanse mijnen geproduceerd vrij metaal, binnen een prijsvork tussen USD 2.300/t en USD 3.094/t. Boven en onder die prijzen was de blootstelling van Nyrstar beperkt tot 30% van de totale hoeveelheid geproduceerd vrij metaal. In het tweede halfjaar van 2018 had Nyrstar zinkprijscollarhedges in plaats voor de bescherming van 50% van het totaal door de zinksmelterijen en de Noord-Amerikaanse mijnen geproduceerd vrij metaal, binnen een prijsvork tussen USD 2.600/t en USD 3.842/t. Boven en onder die prijzen was de blootstelling van Nyrstar beperkt tot 50% van de totale hoeveelheid geproduceerd vrij metaal.

In 2018 heeft Nyrstar haar 12 maand rollende hedging programma voortgezet en had ze het grootste deel van haar blootstelling aan vrij zinkmetaal (150kt) afgedekt voor het Mijnbouwsegment tegen ongeveer USD 3.000/t. De productie van zink in concentraat in 2020 was ook gedeeltelijk afgedekt met ongeveer 16kt afgedekt tegen een zinkprijs van ongeveer USD 2.900/t. In december 2018 heeft Nyrstar al haar strategische metaal hedges beëindigd om bijkomende liquiditeit te verschaffen aan haar activiteiten.

Afdekkingen voor risicometaal

Nyrstar bezit op eender welk tijdstip metaal, hetzij als werk in uitvoering, hetzij als voorraad afgewerkte goederen, dat “ingeprijsd” werd maar niet “uitgeprijsd”. Aangezien dit metaal onderworpen blijft aan het risico van schommelingen in de onderliggende metaalprijs totdat het uitgeprijsd wordt, wordt dit metaal “Risicometaal” genoemd. Het eigenlijke Risicometaal schommelt op eender welk tijdstip mee met de leveringen van grondstoffen en de productieniveaus.

Om het risico te beperken heeft Nyrstar steeds consistent het Risicometaal gecontroleerd op regelmatige basis en gezorgd voor afdekking om de blootstelling aan de metaalprijs in te perken in wat Nyrstar een “transactionele afdekking” noemt. De prijs voor deze transactionele afdekkingen hangt af van de vraag of de toekomstige of “forward”-prijzen hoger of lager zijn dan de huidige of “spot”-prijzen, zoals aangegeven door de vorm van de curve van de voorwaartse onderliggende metaaltermijnprijzen. De toekomstige prijzen kunnen hoger of lager zijn dan de huidige prijzen, afhankelijk van tal van factoren, en kunnen soms vrij snel wijzigen. De afdekkingen die vereist zijn om de Risicometaal positie van Nyrstar af te dekken, worden bepaald op basis van de vraag of de nettopositie positief is, wat betekent dat Nyrstar meer metaal “ingeprijsd” heeft dan “uitgeprijsd”, of negatief is, wat betekent dat Nyrstar meer metaal heeft “uitgeprijsd” dan “ingeprijsd”.

Zoals aangekondigd door Nyrstar op 1 februari 2019 is Nyrstar haar geldmiddelen en voorraadniveaus strikt blijven beheren en is ze bijkomende maatregelen blijven overwegen om haar liquiditeitspositie te verbeteren. In maart 2019 heeft Nyrstar al haar hedge posities voor Risicometaal afgewikkeld om gecollateraliseerde cash tegenover de kredietlijnen vrij te maken. Als gevolg van de afwikkeling van de Risicometaal hedges realiseerde Nyrstar een eenmalig cashvoordeel van ongeveer USD 40 miljoen en is ze nu volledig blootgesteld aan schommelingen in de metaalprijzen voor haar Risicometaal.

Cyberaanval
In januari 2019 was Nyrstar het slachtoffer van een cyberaanval. Bepaalde IT systemen, met inbegrip van e-mail, werden aangetast. De cyberaanval werd daarna bedwongen en opgelost. De operationele en financiële impact van de cyberaanval op Nyrstar’s Metaalverwerkings- en Mijnbouwactiviteiten van Nyrstar was niet betekenisvol.

Eeuwigdurende Effecten Distributiebedrag
Op 29 april 2019 heeft Nystar Port Pirie Pty Ltd de houder van de Eeuwigdurende Effecten genotificeerd dat zij verkoos om het volledig Distributiebedrag (interest/kosten) op de Eeuwigdurende Effecten voor de periode van 27 november 2018 tot 27 mei 2019 (zijnde AUD 13,2 miljoen) in cash te betalen en dat het tevens 29.125 Eeuwigdurende Effecten met een waarde van EUR 29,1 miljoen zou terugbetalen. Dit is het beoogde aantal Eeuwigdurende Effecten voor de relevante periode onder de financieringsovereenkomsten in verband met de State of South Australia. Nyrstar zal de som van beide bedragen, zijnde AUD 42,3 miljoen (EUR 26,2 miljoen) betalen op 27 mei 2019.


GEVOELIGHEDEN

De resultaten van Nyrstar blijven in 2018 een aanzienlijke impact ondervinden van wijzigingen in de metaalprijzen, wisselkoersen en verwerkingslonen. De gevoeligheid voor schommelingen in deze parameters wordt weergegeven in de volgende tabel. De tabel toont wat de geschatte impact is van een wijziging in elk van de parameters op de Onderliggende EBITDA van Nyrstar voor 2018, op basis van de werkelijke resultaten en het productieprofiel voor het jaar dat eindigde op 31 december 2018.

   Geschatte jaarlijkse impact op de onderliggende EBITDA voor 2018, zonder de impact van de hedge (EUR m)
ParameterGemiddeld(e) prijs/tarief 2018VariabelMetaalverwerkingMijnbouwGroep
      
Zinkprijs$2.907/t-/+  10%(35)/+35(29)/+29(64)/+64
Loodprijs$2.242/t-/+  10%(1)/+1-(1)/+1
Koperprijs$6.523/t-/+  10%(2)/+2(1)/+1(3)+3
Zilverprijs $15,71/oz-/+  10%(3)/+3-(4)+4
Goudprijs$1.268/oz-/+  10%(1)/+1-(1)+1
EUR:USD1.18-/+  10%+95/(78)+11/(9)+106/(86)
EUR:AUD1.58-/+  10%(34)/+28-(34)/+28
EUR:CHF1.15-/+  10%--(3)/+2
Zink B/M TC$147/dmt-/+  10%(20)/+20+3/(3)(17)/+17
Loodverwerkingslonen$83/dmt-/+  10%(2)/+2-(2)/+2

De bovenstaande gevoeligheden werden berekend door de onderliggende bedrijfsresultaten van Nyrstar in 2018 te modelleren. Elke parameter is gebaseerd op een gemiddelde waarde die tijdens die periode werd waargenomen en wordt afzonderlijk toegepast om de impact op de onderliggende EBITDA van het hele jaar te bepalen.

Gevoeligheden zijn:

 • Afhankelijk van productievolumes en het economische klimaat waargenomen tijdens de referentieperiode.
 • Geen weergave van gelijktijdige wijzigingen in meer dan één parameter; de samenvoeging van deze parameters kan mogelijks niet leiden tot een accurate raming van de financiële prestaties.
 • Uitgedrukt als lineaire waarden binnen een relevante vork. Buiten de voor elke variabele vermelde vork, kan de impact van de wijzigingen aanzienlijk verschillen van de uiteengezette resultaten.

Deze gevoeligheden mogen niet worden toegepast op de resultaten van Nyrstar voor voorgaande periodes en zijn geen weergave van de gevoeligheid van de onderliggende EBITDA voor de toekomstige veranderingen.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelterijen, een fumer en vier mijnen in Europa, Australië en Noord-Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms -       Head of Investor Relations   T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152      anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni      Head of Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com


BIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE

PERIODEProductie KPI per siteGewalst erts ('000 ton)Head grade walsRecuperatieConcentraatMetaal in concentraat
Zink
(%)
Lood (%)Koper (%)Goud (g/t)Zilver (g/t)Zink
(%)
Lood (%)Koper (%)Goud (%)Zilver (%)Zink
(kt)
Lood
(kt)
Koper
(kt)
Zink
(kt)
Lood
(kt)
Koper
(kt)
Goud
(k’toz)
Zilver
(m’toz)
                    
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN                   
BJ

 

2017
Langlois4677,77%-0,58%0,1643,3195,0%-77,5%78,9%85,0%65-9.034,5-2,11,9553
East Tennessee2.0033,48%----95,1%----107--66,3----
Middle Tennessee7693,11%----92,8%----34--22,2----
Myra Falls00,00%-----------------
Totaal Mijnbouw3.2384,01%-0,58%0,1643,3194,5%-77,5%78,9%85,0%206-9.0122,9-2,11,9553
                     
BJ

 

2018
Langlois4106,15%-0,50%0,1536,4194,3%-77,6%75,2%85,6%46-6,923,8-1,61,4411
East Tennessee2,2373,60%----94,7%---

 
-123--76,3----
Middle Tennessee1,3892,97%----94,3%----60--38,8----
Myra Falls452,14%0,31%0,19%0,6025,4560,9%3,5%65,3%73,1%76,4%0,40,020,10,60,000,10,628
Totaal Mijnbouw4,0813,63%0,31%0,47%0,1935,3394,1%3,5%76,4%75,1%84,7%2300,027,0139,50,01,62,1439
                     
% VeranderingLanglois(12%)(21%)-(13%)(10%)(16%)(1%)-0%(5%)1%(29%)-(23%)(31%)-(24%)(25%)(25%)
East Tennessee12%4%----(0%)----15%--15%----
Middle Tennessee81%(4%)----2%----75%--75%----
Myra Falls-------------------
Totaal Mijnbouw26%(10%)-(18%)17%(18%)(0,45%)-(1%)(5%)(0%)12%-(22%)14%-(21%)8%(21%)


BIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE

PERIODEProductie KPI per siteGewalst erts ('000 ton)Head grade walsRecuperatieConcentraatMetaal in concentraat
Zink
(%)
Lood (%)Koper (%)Goud (g/t)Zilver (g/t)Zink
(%)
Lood (%)Koper (%)Goud (%)Zilver (%)Zink
(kt)
Lood
(kt)
Koper
(kt)
Zink
(kt)
Lood
(kt)
Koper
(kt)
Goud
(k’toz)
Zilver
(m’toz)
                    
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN                   
H1

 

2018
Langlois2095,86%-0,49%0,1537,3294,2%-77,8%75,0%85,1%23-3,611,6-0,80,7214
East Tennessee1.1323,38%----93,9%----58--35,9----
Middle Tennessee7343,19%----95,1%----34--22,3----
Myra Falls00,00%----0,0%    0--0,0----
Totaal Mijnbouw2.0753,57%-0,49%0,1537,3294,4%-77,8%75,0%85,1%115-3,669,8-0,80,7214
                     
H2

 

2018
Langlois2006,45%-0,51%0,1535,4694,3%-77,5%75,5%86,2%24-3,312,2-0,80,7197
East Tennessee1.1053,83%----95,4%----66--40,4----
Middle Tennessee6552,71%----93,1%----26--16,6----
Myra Falls452,14%0,31%0,19%0,6025,4560,9%3,5%65,3%73,7%76,4%00,020,140,60,000,050,6428
Totaal Mijnbouw2.0063,69%0,31%0,46%0,2333,6493,8%3,5%75,3%75,2%84,4%1150,023,469,70,00,91,3225
                     
% VeranderingLanglois(4%)10%-5%(1%)(5%)0%-0%1%1%4%-(8%)5%-0%(4%)(8%)
East Tennessee(2%)13%----2%----14%--12%----
Middle Tennessee(11%)(15%)----(2%)----(26%)--(26%)----
Myra Falls-------------------
Totaal Mijnbouw(3%)3%-(7%)57%(10%)(1%)-(3%)0%(1%)0%-(4%)(0%)-7%82%5%

1De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert “Onderliggende EBITDA” als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering” en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen wij naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx

2 Funds From Operations (FFO) is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie te meten van de activiteiten van Nyrstar en wordt gedefinieerd als Onderliggende EBITDA Groep min mutaties in het werkkapitaal, investeringen, belastingen en overige kasstromen (met uitzondering van wijzigingen in de vooruitbetalingen voor zilver-, koper- en zinkmetaalvooruitbetalingen)

3 Free Cash Flow (FCF) is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie te meten van de activiteiten van Nyrstar en wordt gedefinieerd als FFO min interesten en financiële uitgaven

4 Per 31 december 2018 waren Eeuwigdurende Effecten uitgegeven voor een totaal bedrag van EUR 174,9 (31 december 2017: 186,3 miljoen). De Eeuwigdurende Effecten werden per 31 december 2018 volledig geboekt als financiële verplichtingen, terwijl in vorige periodes, zoals per 30 juni 2018 en 31 december 2017, de Eeuwigdurende Effecten werden geboekt als eigen vermogen en niet werden opgenomen in de leningen en opgenomen gelden.

Eeuwigdurende Effecten

6 De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM

7 Zoals uiteengezet in noot 4 bij de Geconsolideerde Jaarrekening, sloot Nyrstar de toegezegde kaderovereenkomst voor handelskredietfinanciering (“TFFA”) met Trafigura in december 2018. Onder de voorwaarden van de TFFA ging Nyrstar akkoord om zekerheden te verstrekken op de aandelen van verschillende groepsentiteiten, met inbegrip van Nyrstar Port Pirie Pty Ltd (“NPP”). Per 31 december 2018 verstrekte Nyrstar Hobart Pty Ltd, de eigenaar van NPP, zekerheden op 19,9% van de aandelen in NPP. Terwijl per 31 december 2018, Nyrstar NV juridisch en economisch 100% eigenaar was van NPP, viel het niet binnen de exclusieve controle van de Groep om te vermijden dat Nyrstar NV niet langer de juridische en economische eigendom (rechtstreeks of onrechtstreeks) van 100% de uitstaande aandelen met stemrecht van NPP zou houden, wat een van de gevallen van vervroegde terugbetaling (“Early Redemption Event” of “ERE”) van de Effecten is. Om die reden werden de Effecten als financiële schulden geboekt.

8 Per ton loodmetaal en zinkhoudende rook

9 DOK/ton berekend op basis van de directe operationele kosten van het segment en de totale productie zink- en loodmarktmetaal


Bijlage