Van Lanschot Kempen: ruim € 98 miljoen nettowinst in 2019

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2019. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2019. De nettowinst is met € 18,1 miljoen gestegen naar € 98,4 miljoen. Dankzij kostenbesparende maatregelen zijn de bedrijfslasten gedaald naar € 384,1 miljoen en is het kostenniveau binnen de afgegeven kostendoelstelling van € 390 miljoen gebleven. Onze client assets zijn fors gestegen naar € 102,0 miljard mede dankzij een netto-instroom van assets under management (AuM) binnen zowel Asset Management als Private Banking. Door onze sterke kapitaalpositie hebben we opnieuw een bijzondere kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel gedaan in december. Het strategisch investeringsprogramma is met het bereiken van de laatste mijlpaal, de migratie naar het nieuwe platform voor betalingsverkeer, volgens schema voltooid.’

Als bijzondere posten, de effecten van de verkoop van belangen in AIO II en VLC & Partners en de afwaardering van goodwill (Merchant Banking-activiteiten), buiten beschouwing worden gelaten is de nettowinst 22% gestegen. Dit komt vooral door lagere bedrijfslasten en hogere effectenprovisies. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende lage rentestand voor druk op ons renteresultaat. Ondanks onzekerheden op de financiële markten was het economisch sentiment in 2019 positiever dan eerder voorzien. Ook voor onze beleggende klanten was het een goed jaar; we zijn in staat geweest hoge rendementen op de beleggingsportefeuilles van onze klanten te realiseren.

We zijn verheugd met de stijging van de totale omvang van client assets met € 20,8 miljard naar € 102,0 miljard door positieve koerseffecten en een netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking. De onboarding van Stichting Pensioenfonds PostNL (€ 9,0 miljard) bij Asset Management vond in 2019 plaats. Daarnaast zijn we blij met de netto-instroom van € 0,7 miljard bij onze beleggings-strategieën. Bij Private Banking zien we een instroom van € 0,5 miljard, bestaande uit een lichte netto-instroom van € 0,1 miljard AuM en een toename van spaargelden van € 0,4 miljard. Het beheerd vermogen van onze duurzame proposities bij Private Banking is met 55% gestegen naar € 2,0 miljard.

Effectenprovisies zijn licht gestegen met 1%, terwijl de overige provisies zijn gedaald. Merchant Banking had opnieuw een goed jaar, maar de provisie-inkomsten zijn enigszins lager dan in het zeer sterke 2018.