Press release Biocartis Group NV: Belangrijke Mededeling Inzake Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
20 april 2020, 07:00 CEST
                                                           

Belangrijke Mededeling Inzake Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen

Mechelen, België, 20 april 2020 – Op 7 april 2020 publiceerde Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), haar oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap die gehouden zullen worden op vrijdag 8 mei 2020. Op 9 april 2020 werd het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie gepubliceerd.

Gebruik makend van de mogelijkheid geboden door het voormelde Koninklijk Besluit nr. 4, en teneinde de gezondheid van individuele effectenhouders en van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die instaan voor de organisatie van de algemene aandeelhoudersvergaderingen te beschermen, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap besloten om de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen achter gesloten deuren te houden zonder fysieke aanwezigheid van de houders van effecten van de Vennootschap, hun lasthebbers of anderen die het recht hebben om de algemene aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen. Dit houdt in dat:

  • De aandeelhouders van de Vennootschap hun stemrecht uitsluitend kunnen uitoefenen door middel van een stemming per brief of per volmacht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Aandeelhouders moeten hun ondertekende formulier voor de stemming per brief of volmachtformulier ten laatste op de vierde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen aan de Vennootschap bezorgen, met name vóór of ten laatste op maandag 4 mei 2020.
  • Houders van effecten van de Vennootschap kunnen hun recht om vragen te stellen met betrekking tot punten op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergaderingen enkel schriftelijk uitoefenen. Deze schriftelijke vragen moeten de Vennootschap ten laatste op de vierde kalenderdag vóór de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bereiken, met name vóór of ten laatste op maandag 4 mei 2020. Schriftelijke vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en deze antwoorden zullen worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De modaliteiten van voormelde wijzen van deelname aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen worden uiteengezet in de gewijzigde oproeping en betreffende formulieren voor de stemming per brief of per volmacht. Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur bedankt de effectenhouders alvast voor hun begrip en medewerking.

--- EINDE ---
Meer informatie:
Renate Degrave
Head of Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie. Dit is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.