Bijeenroeping gewone algemene vergadering van woensdag 27 mei 2020 om 11 uur

Naamloze Vennootschap

Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse
BTW BE0403.807.337 – RPR Turnhout

Belangrijke voorafgaandelijke mededeling aan de aandeelhouders

Gelet op het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 inzake de strijd tegen de COVID-19-pandemie is het de aandeelhouders en personen met het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering of hun volmachthouders verboden om fysiek aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

De vennootschap voorziet de mogelijkheid voor de aandeelhouders om de algemene vergadering bij te wonen via elektronisch communicatie (Zoom Video Call). De aandeelhouders worden daarom verzocht hun e-mail te vermelden bij hun registratie voor deelname. Bovendien krijgen de aandeelhouders - volgens de modaliteiten hieronder vermeld - de mogelijkheid op voorhand vragen schriftelijk te stellen alsook op voorhand een volmacht te geven aan Mevr. Karin Leysen- secretaris algemene vergadering via het volmachtformulier met steminstructies.

Praktische informatie ivm de elektronische deelname wordt meegedeeld op de website: www.campine.com/voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene vergaderingen.

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op woensdag 27 mei 2020 om 11 uur bij Campine, Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse (uitsluitend op elektronische wijze – video call), met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
   
 2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
   
 3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
  Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.
 4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
  Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Gewone Algemene Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 2,625 mio (dit betekent € 1,75 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 11, met uitbetalingsdatum 12 juni 2020 (ex‑date: 10 juni 2019 en recorddate: 11 juni 2019).
   
 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
  Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

 6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
  Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

 7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
  Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.

 8. Statutaire benoemingen:
  8a. Benoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper aan alle criteria voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden.
  Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2023. De bestuurdersvergoeding over 2020 bedraagt € 20.250 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

  8b. Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle, voor een periode van 3 jaar. 
  Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle, voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2023. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt € 53.400. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.

 9. Varia

Wij verzoeken u volgende bepalingen in acht te willen nemen:

TOELATINGSVOORWAARDEN
Het recht om deel te nemen aan deze gewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum (woensdag 13 mei 2020 om vierentwintig (24:00) uur Belgisch uur)), hetzij door hun inschrijving in het Nominatieve Aandelenregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien meldt de aandeelhouder, uiterlijk op donderdag 21 mei (16:00)- Let op dit is een feestdag in België, dus u meldt dit best vroeger - dat hij deel wil nemen aan deze Gewone Algemene Vergadering (De aandeelhouders worden verzocht ook hun e-mail te vermelden bij hun registratie voor deelname):

 • houder van aandelen op naam: schriftelijk aan de vennootschap (zie contact maatschappelijke zetel);
 • houder van gedematerialiseerde aandelen: aan Euroclear Belgium (per post: t.a.v. de dienst Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel; per email: ebe.issuer@euroclear.com of per fax: +32 2 337 54 46). De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder het nodige attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van deze Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda van deze vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken dienen uiterlijk op dinsdag 5 mei 2020 ontvangen te worden door de vennootschap (zie contact maatschappelijke zetel). De aandeelhouders die dat recht uitoefenen, moeten:

 • aantonen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van voornoemd percentage (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven) en;
 • aantonen dat zij op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal.

In voorkomend geval zullen uiterlijk op 12 mei 2020 een aangepaste agenda en volmachtformulier bekend gemaakt worden.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor, met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de Algemene Vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VRAAGRECHT
In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en onder bepaalde voorwaarden kunnen de aandeelhouders, vóór de Algemene Vergadering, schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur of aan de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten. De vragen zullen worden beantwoord gedurende deze Algemene Vergadering indien (i) de betreffende aandeelhouder de deelnemingsformaliteiten heeft vervuld en (ii) voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van Campine nv of voor de vertrouwelijkheid waartoe Campine nv, haar Bestuurders of commissaris zich hebben verbonden. De schriftelijke vragen worden uiterlijk op zaterdag 23 mei (16:00) gesteld aan de Vennootschap (zie contact maatschappelijke zetel).

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Iedere aandeelhouder die voldoet aan de statutaire en wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot deze Algemene Vergadering mag zich laten vertegenwoordigen door Mevr. Karin Leysen - secretaris algemene vergadering (KB nr 4 van 9 april 2020, art. 6, §4 – Covid-19 pandemie maatregelen, volmachthouder is een vaste persoon). Hiervoor moet het volmachtformulier (beschikbaar op www.campine.com onder voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene vergaderingen of aan te vragen bij de Vennootschap (zie contact maatschappelijke zetel)) gebruikt worden. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

Het volmachtformulier dient uiterlijk op uiterlijk op donderdag 21 mei  (16:00) - Let op dit is een feestdag in België , dus dit u dient dit vroeger te sturen - ontvangen te worden door de vennootschap (zie contact maatschappelijke zetel) of door Euroclear Belgium t.a.v. Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (per email: ebe.issuer@euroclear.com of per fax: +32 2 337 54 46).

FORMALITEITEN
De voor te leggen stukken aan deze Algemene Vergadering zijn beschikbaar vanaf vrijdag 24 april 2020 op de website www.campine.com/voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/ onder de rubrieken Algemene vergaderingen en Financiële publicaties, zijn te raadplegen op de maatschappelijke zetel alsook gratis verkrijgbaar op aanvraag (zie contact maatschappelijke zetel).

Contact maatschappelijke zetel
Campine nv, Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, www.campine.com
Tav Karin Leysen: karin.leysen@campine.com, tel: 014/60 15 49

Bijlages