Solvay plaatst met succes eeuwigdurende hybride obligatie voor een totaal nominaal bedrag van €500 miljoen

Solvay plaatst met succes eeuwigdurende hybride obligatie voor een totaal nominaal bedrag van €500 miljoen

Brussel, 25 augustus 2020, 18:00 uur --- Solvay heeft met succes een eeuwigdurende hybride obligatie geplaatst voor een totaal nominaal bedrag van €500 miljoen. De Groep zal dit bedrag gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de mogelijke terugbetaling van andere schulden. De nieuwe hybride obligatielening heeft een eeuwigdurende looptijd met een eerste call-datum op 2 december 2025 en een vaste coupon van 2,5 %  (met een overeenkomstig rendement van 2.625%) tot 2 maart 2026 (eerste resetdatum). Daarna volgt een reset om de 5 jaar. De hybride obligatie zal ondergeschikt zijn aan alle senior-schuld en zal, in lijn met de IFRS-vereisten, worden opgenomen als eigen vermogen (en coupons zullen worden geregistreerd als dividenden). De hybride obligatie kan genieten van een 50% “eigen vermogen”-behandeling van zowel Moody’s (“basket C”) als S&P (“intermediate equity content”).

Solvay heeft tegelijkertijd een aanbod tot terugkoop gelanceerd op de totaliteit van zijn eeuwigdurende hybride obligatielening van €500 miljoen met een eerste call-datum in juni 2021 en een rente van 5,118%. Het aanbod vervalt op 1 september 2020 tot 17.00 uur.

Solvay is er de afgelopen jaren in geslaagd om zijn kapitaalstructuur te optimaliseren, de schulden af te bouwen en de kasstroomgeneratie te verbeteren. De transacties van vandaag gaan een stap verder en zullen waarde creëren terwijl onze investment grade credit rating wordt versterkt. We waarderen het aanhoudende vertrouwen van investeerders in de schulduitgifte van Solvay, dat tot uiting kwam in de vraag ten belope van meer dan €3 miljard voor onze uitgifte van €500 miljoen tegen een coupon van 2.5%, wat historisch laag is voor Solvay”, zei Karim Hajjar, Financieel Directeur van Solvay.

* * * * *

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan enige staatsburgers van de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Solvay neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.
De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.
Solvay heeft geen toestemming gegeven voor een openbaar aanbod van effecten in eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (“EER”) noch in het Verenigd Koninkrijk.
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige niet-professionele cliënt in de EER of in het Verenigd Koninkrijk. In dit kader betekent het begrip “niet-professionele cliënt” een persoon die één (of beide) van de volgende is: (a) een niet-professionele cliënt, zoals gedefinieerd in punt 11 van artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd (“MiFID II”); of (b) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97 (zoals gewijzigd) indien deze klant niet kwalificeert als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 10 van artikel 4(1) van MiFID II.
Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de FSMA niet op de emittent van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investeringsprofessionelen” van artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”), of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden, (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België. De effecten zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht.

Bijlage