Halfjaarlijks financieel verslag 2020/2021

Gereglementeerde informatie, Leuven, 29 januari 2021 (17.40 CET)

Halfjaarlijks financieel verslag 2020/2021

In de eerste helft van boekjaar 2020/2021 boekte KBC Ancora een verlies van 8,1 miljoen euro, tegenover een winst van 69,1 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Het verschil is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de beslissing van KBC Groep om, op aanbeveling van de ECB, geen interim-dividend uit te keren in de tweede jaarhelft van 2020.

Verkorte financiële overzichten en toelichting1

Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2020/2021

 1H boekjaar

(in 000 euro)
2020/2021 p.a.
(in euro)
1H boekjaar


(in 000 euro)
2019/2020

p.a.
(in euro)
Opbrengsten340,0077.5430,99
Dividenden uit financiële vaste activa00,0077.5160,99
Andere opbrengsten340,00260,00
Kosten-8.115-0,10-8.450-0,11
Kosten van schulden-6.884-0,09-7.235-0,09
Diensten en diverse goederen-1.230-0,02-1.214-0,02
Andere kosten-1-0,00-1-0,00
Resultaat na belastingen-8.081-0,1069.0930,88
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een verlies van 8,1 miljoen euro, of -0,10 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 69,1 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.
De resultaatscomponenten bestonden hoofdzakelijk uit rentekosten op schulden (6,9 miljoen euro) en operationele werkingskosten (1,2 miljoen euro). In de betrokken periode keerde KBC Groep geen (interim-)dividend uit. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar keerde KBC Groep een interim-dividend uit van 1,00 euro per aandeel.


Balans per 31.12.2020

(in 000 euro)31.12.2020*30.06.2020
BALANSTOTAAL3.149.1653.150.309
Activa  
Vaste activa3.088.2533.088.253
  Financieel vast actief3.088.2533.088.253
Vlottende activa60.91262.057
Passiva  
Eigen vermogen2.797.6562.805.737
  Geplaatst kapitaal2.021.8712.021.871
  Wettelijke reserve75.17575.175
  Overige onbeschikbare reserves650.117650.117
  Beschikbare reserves57.80657.806
  Overgedragen resultaat767767
  Resultaat van de periode-8.0810
Schulden351.509344.573
  Schulden > 1 jaar343.000343.000
  Schulden < 1 jaar257198
  Overlopende rekeningen8.2521.374

* De balans per 30.06.2020 is een balans na resultaatverwerking.

Op 31.12.2020 bedroeg het balanstotaal 3,1 miljard euro, 1,1 miljoen euro minder dan per einde boekjaar 2019/2020.

Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380.

Het eigen vermogen daalde met 8,1 miljoen euro, i.e. het negatief resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. De schulden namen met 6,9 miljoen euro toe, hoofdzakelijk door de proratering van interestlasten m.b.t. de eerste zes maanden van het boekjaar.


Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2020/2021

Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2020/2021

Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2020/2021

KBC Ancora boekte in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een verlies van 8,1 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 69,1 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende elementen:

  • geen (interim-)dividend op de participatie van KBC Ancora in KBC Groep. In lijn met de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) van juli 2020 kondigde KBC Groep in augustus 2020 aan dat het haar gebruikelijk dividendbeleid niet kon uitvoeren. Daardoor keerde KBC Groep in november 2020 geen interim-dividend uit. In november 2019 bedroeg het interim-dividend 1 euro per KBC Groep-aandeel.
  • interestlasten ten belope van 6,9 miljoen euro, 0,35 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is het gevolg van de neerwaartse herziening van de rentevoet op een bestaande lening van 100 miljoen euro (zie verder).
  • operationele werkingskosten, die 1,2 miljoen euro bedroegen, in lijn met dezelfde periode van het vorige boekjaar. De recurrente werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende overeenkomst met Cera (0,9 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt in het kader van onder meer de beursnotering en het zaakvoerderschap.

Vermindering rentelast met 0,6 miljoen euro op jaarbasis

Medio oktober werd de rentevoet voor een bestaande (bullet)lening van 100 miljoen euro, die nog loopt tot mei 2027, neerwaarts herzien, en dit met ingang van eind mei 2020.

Als gevolg daarvan daalt de rentelast van KBC Ancora in het lopende boekjaar met 0,65 miljoen euro. In de daaropvolgende jaren bedraagt de vermindering van de rentelast 0,6 miljoen euro op jaarbasis. Over de totale looptijd van deze lening bedraagt de vermindering van de rentelast 4,2 miljoen euro.

Naar aanleiding van deze renteherziening werden 10 miljoen KBC Groep-aandelen bijkomend in pand gegeven.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen). KBC Ancora bezit 0,99 KBC Groep-aandeel per uitstaand KBC Ancora-aandeel. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedraagt 39,84 euro per aandeel.
De netto-schuld van KBC Ancora bedroeg 3,71 euro per aandeel op 31 december 2020, een stijging van 0,10 euro per aandeel ten opzichte van 30 juni 2020.

De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel kwam op 31 december 2020 dus overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandeel minus 3,71 euro.
Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 31 december 2020 (57,28 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 52,99 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (34,98 euro) met een discount van 34,0% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora
(januari – december 2020)
Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (januari – december 2020)
  

Invoering loyauteitsstemrecht en schrapping statutaire 1%-kennisgevingsdrempel

De Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora van 30 oktober 2020 besliste tot invoering van het loyauteitsstemrecht. Dit betekent dat een dubbel stemrecht wordt toegekend aan elk KBC Ancora-aandeel dat conform artikel 27 van de statuten gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Daarnaast werd beslist om de machtigingen aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal en inzake de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen te hernieuwen en om de statutaire kennisgevingsdrempel van 1% te schrappen. De laagste (statutaire) kennisgevingsdrempel bedraagt nu 3%.

Aansluitend op de invoering van het loyauteitsstemrecht maakte Cera bekend 67,27% van de stemrechten van de vennootschap te bezitten op 30 oktober 2020 (passieve drempeloverschrijding). KBC Ancora ontving geen transparantiekennisgevingen (van minstens 3%) van andere partijen.

Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar

Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Ter zake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico’s in het meest recente jaarverslag (pg. 18).

KBC Groep rapporteerde over de eerste negen maanden van 2020 een nettoresultaat van 0,90 miljard euro. Op 11 februari 2021 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2020 bekend.

Naast een eventueel dividend van KBC Groep, zal het resultaat van KBC Ancora in de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar (2020/2021) in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten (kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera, kosten in het kader van de beursnotering en kosten in het kader van het zaakvoerderschap). KBC Ancora raamt de globale kosten voor boekjaar 2020/2021 op ca. 16,5 miljoen euro.

Indien KBC Ancora het boekjaar zou afsluiten met een positief recurrent resultaat, heeft ze, zoals reeds aangekondigd in het persbericht van 30 augustus 2019, de intentie om 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat uit te keren als interim-dividend (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve).

Verklaring van de verantwoordelijke personen

“Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora NV, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend,

  1. de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora,
  2. het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.”


Informatie over de externe controle

De commissaris beoordeelde de verkorte tussentijdse financiële informatie en bijhorende toelichting. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
27 augustus 2021 (17.40 CEST)              Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021
28 september 2021 (17.40 CEST)            Jaarverslag 2020/2021 beschikbaar
29 oktober 2021                                        Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be


Bijlage : balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers

(in 000 euro)31.12.202030.06.2020
BALANSTOTAAL3.149.1653.150.309
   
Activa  
Vaste activa3.088.2533.088.253
Financiële vaste activa3.088.2533.088.253
  Ondernemingen waarmee een
  deelnemingsverhouding bestaat
3.088.2533.088.253
    Deelnemingen3.088.2533.088.253
   
Vlottende activa60.91262.057
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar44
  Handelsvorderingen44
Liquide middelen60.90862.047
Overlopende rekeningen06
   
Passiva  
Eigen vermogen2.797.6562.805.737
Inbreng2.021.8712.021.871
  Geplaatst kapitaal2.021.8712.021.871
Reserves783.098783.098
  Onbeschikbare reserves725.292725.292
  Wettelijke reserve75.17575.175
  Overige onbeschikbare reserves650.117650.117
  Beschikbare reserves57.80657.806
Overgedragen resultaat767767
Winst/verlies van de periode-8.081n.v.t.
   
Schulden351.509344.573
Schulden > 1 jaar343.000343.000
  Financiële schulden343.000343.000
    Kredietinstellingen343.000343.000
Schulden < 1 jaar257198
  Handelsschulden191161
    Leveranciers191161
  Overige schulden6638
Overlopende rekeningen8.2521.374


(in 000 euro)01.07.2020-31.12.202001.07.2019-31.12.2019
   
Bedrijfsopbrengsten3426
Andere bedrijfsopbrengsten3426
Bedrijfskosten1.2311.215
Diensten en diverse goederen1.2301.215
Andere bedrijfskosten10
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)-1.197-1.189
   
Financiële opbrengsten077.516
Recurrente financiële opbrengsten077.516
Opbrengsten uit financiële vaste activa077.516
Financiële kosten6.8847.235
Kosten van schulden6.8847.235
Andere financiële kosten00
   
Winst (verlies) voor belastingen-8.08169.093
   
Winst (verlies) na belastingen-8.08169.093Verslag van de commissaris aan de raad van bestuur van KBC Ancora NV omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2020

Inleiding

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van het bijgevoegde halfjaarlijks financieel verslag 2020/2021 dat de verkorte balans van KBC Ancora NV per 31 december 2020, de verkorte winst- en verliesrekening, evenals de toelichting omvat (“de tussentijdse verkorte financiële informatie”). De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Reikwijdte van een beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse verkorte financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden ( ISA ). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2020 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld is in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie.

Zaventem, 29 januari 2021

KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

Kenneth Vermeire
Bedrijfsrevisor
1               KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).
                Voor de balans en resultatenrekening: zie bijlage.


Bijlage