ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Dit is de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Brunel International N.V. (“Vennootschap”) die virtueel zal plaatsvinden op dinsdag 11 mei 2021 om 14:30 uur. 

Agenda: 


1. Opening
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 (ter informatie)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter adviserende beslissing)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de raad van bestuur in 2020 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de raad van commissarissen in 2020 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing)
7. Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
8. Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing)
9. Corporate governance (ter bespreking)
10. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.J.B.M. (Just) Spee als lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
11. Voorstel tot benoeming van de heer F.I.M. (Frank) van der Vloed als lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
12. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.T. (Jilko) Andringa als lid van de raad van bestuur (ter beslissing)
13. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
14. Rondvraag
15. Sluiting


De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V., John M. Keynesplein 33, 1066 EP Amsterdam, en zijn opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. (“ ABN AMRO ”, e-mail: ava@nl.abnamro.com) en te raadplegen op de website van Brunel International N.V. (www.brunelinternational.net).

De registratiedatum voor de vergadering is 13 april 2021, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”).

Virtuele vergadering

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden zullen geen fysieke toegang hebben tot de vergadering. Er zal een live webcast van de vergadering worden uitgezonden via een link die beschikbaar zal worden gesteld op de corporate website www.brunelinternational.net.

Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend door middel van een elektronisch verleende volmacht. Een volmacht en steminstructie kunnen vanaf 14 april 2021 tot 3 mei 2021, 17:00 uur verleend worden via www.abnamro.com/evoting. De intermediair van de aandeelhouder dient uiterlijk op 4 mei 2021 voor 12:00 uur via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum werd gehouden.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden op de Registratiedatum kunnen per e-mail vragen stellen met betrekking tot agendapunten van de vergadering voorafgaand aan de vergadering, tot 8 mei 2021, 17:00 uur, door deze te sturen naar m.rijnja@brunel.net. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden op de Registratiedatum die voor de laatstgenoemde datum langs elektronische weg vragen hebben ingediend, hebben de mogelijkheid tijdens de vergadering vervolgvragen te stellen waarvoor zij nadere instructies zullen ontvangen. De Vennootschap is voornemens alle vragen tijdens de vergadering te behandelen, voor zover passend met het oog op een ordelijk verloop van de vergadering.

Amsterdam, 29 maart 2021
De raad van bestuur