ABO-Group Environment Halfjaarcijfers 2021

Gent, 17 september 2021 – 18.00 uur – Persbericht / Gereglementeerde informatie

Hoogtepunten eerste halfjaar 2021

  • Krachtige omzetgroei van ABO-GROUP van meer dan 30%
  • Operationele winst voor afschrijvingen van 3,6 miljoen euro
  • Frankrijk neemt voortouw door overnames en notering in Parijs
  • Personeelsbestand +25%, meer dan 500 medewerkers

Vooruitzichten

  • Alle vertrouwen in het strategisch plan: 100 miljoen euro omzet in 2025
  • Goed gevulde acquisitie-pipeline
  • Verdere autonome groei ondersteund door PFAS & klimaatverandering

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment, verklaart: “ABO-GROUP kon in het eerste COVID-19-jaar 2020 haar omzet vasthouden en de groep groeit nu zelfs organisch met 22% en acquisitief met 8%. De typische integratiemethodiek van ABO-GROUP laat toe om na een arbeidsintensieve opstart een substantiële groei te realiseren, zoals twee jaar geleden ook met ABO-INNOGEO gebeurde. De organische groei met 5,3 miljoen euro is nog nooit gezien voor ABO-GROUP. Deze groei werd in België vooral getrokken door de spectaculaire heropstart van de bouwsector, in Nederland door toenemende opdrachten voor veldwerk en in Frankrijk door onze geofysische- en bodemafdeling. Na de vooraankondiging vorig jaar van de PFAS-problematiek, ambieert ABO-GROUP verder marktleiderschap in België. Ook de tweede jaarhelft kondigt zich positief aan, met een verderzetting van bijkomende acquisities, een breder aanbod van expertises én opportuniteiten met betrekking tot PFAS en klimaatverandering. Tot slot nog een belangrijke mijlpaal voor ABO in dit 25ste jubileumjaar: de dual listing op Euronext Parijs op 4/06/2021. Dit geeft ons meer visibiliteit, notoriëteit en financiële flexibiliteit.”

  H1 2021
In € 000
H1 2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
Per aandeel
In €
Omzet 31.131 23.899 7.232 30,3%  
Totale bedrijfsopbrengsten 31.567 24.143 7.424 30,7%  
Operationele winst voor afschrijvingen 3.608 3.774 -166 -4,4% 0,34
Afschrijvingen 2.394 2.183 211 9,7%  
Operationele winst 1.214 1.591 -377 -23,7% 0,11
Financieel resultaat -291 -246 -45 18,3%  
Winst voor belastingen 922 1.345 -423 -31,4%  
Nettowinst 359 965 -606 -62,8% 0,03
Totaal resultaat 335 968 -633 -65,4%  
           
Totaal eigen vermogen (30 juni) 18.665 17.723 943 5,3% 1,77
Netto kasstroom uit operaties 1.383 4.578 -3.195 -69,8%  
Balanstotaal (30 juni) 62.718 54.497 8.221 15,1%  

Hoogtepunten eerste halfjaar 2021
Krachtige omzetgroei van ABO-GROUP van meer dan 30%

De eerste 6 maanden van 2021 kende ABO-GROUP een sterke groei van meer dan 30% t.o.v. de eerste 6 maanden in 2020. Enerzijds is er een organische omzet groei van 22,3%. Deze groei is des te opvallend aangezien ABO-GROUP vorig jaar slechts in beperkte mate nadeel heeft ondervonden van de coronamaatregelen.

Anderzijds is er een groei van 8,0% door omzet gegenereerd door de Franse overnames van Geoplus, expertise in de sector van mijnbouw en steengroeven, Geosonic France, sonisch boorbedrijf, en Subgeo, specialist in geofysische metingen. Deze aanzienlijke omzetstijging bevestigt de omzetambitie van 100 miljoen euro in 2025.

Geotechniek, de groeimotor van de groep, kende een groei van 34,2% die, naast toenemende infrastructuurwerken en private ontwikkelingsprojecten, verklaard kan worden door het gebruik van innovatieve geotechnische technieken.
Ook milieu, voorheen geklasseerd als bodem & milieu/asbest & energie, kende een sterke groei van 25,9%, waarvan 20,1% organisch.

  H1 2021
In € 000
H1 2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Geotechniek 17.123 12.760 4.363 34,2% 55,0%
Milieu 13.975 11.102 2.873 25,9% 44,9%
Overige 33 37 -4 -10,8% 0,1%
Omzet 31.131 23.899 7.232 30,3% 100%

Frankrijk kan de sterkste groei van de groep voorleggen van 46%, verklaard door zowel een organische groei van 28,6% en een groei door overnames van 17,4%. Zowel geotechniek als milieu groeien fors, waarbij de milieuafdeling zelfs stijgt met 77,9%. Deze groeicijfers worden onder meer verklaard door de groeistrategie waarbij grotere klanten benaderd worden. In het kader van deze groeistrategie speelde de beursnotering op Euronext Parijs een belangrijke rol.

Desondanks de lichte krimp in omzet in de eerste jaarhelft van 2020 stijgt de Belgische omzet met 21,3%. In geotechniek, in de markt gekend onder de merknaam Geosonda, was er net zoals de voorbije jaren een zeer stevige groei (>50%). Ook de milieuafdeling stijgt met 16,4%. Deze stijging wordt deels verklaard door nieuwe omzet m.b.t. PFAS-onderzoek.

De Nederlandse activiteiten kennen dubbelcijferige organische groei, bovenop het feit dat de Nederlandse bedrijven nauwelijks te lijden hadden onder corona in de eerste jaarhelft van 2020. De afdeling bodemadvies blijft verder doorgroeien hoewel de 2020 cijfers positief gekleurd werden door de gevolgen van de PFAS-reglementering. Daarnaast kende ook het geotechnisch advies en veldwerk een toename.

  H1 2021
In € 000
H1 2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Frankrijk 15.961 10.931 5.030 46,0% 51,3%
België 9.443 7.783 1.660 21,3% 30,3%
Nederland 5.727 5.185 542 10,4% 18,4%
Omzet 31.131 23.899 7.232 30,3% 100%

Operationele winst voor afschrijvingen bedraagt 3,6 miljoen euro en meer dan 500 medewerkers

De operationele winst voor afschrijvingen komt uit op 3,6 mio euro, een daling met 4,4%. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de integratiekosten van de Franse acquisities. Deze integratie is volop aan de gang en er wordt verwacht dat deze 6 tot 12 maanden in beslag zal nemen. Na deze integratie verwachten we een positief rendement van de overnames onder meer door de verhoogde efficiëntie, nieuwe competenties en het complementaire dienstenpallet. De integratie van de vorige acquisities, zoals ABO-INNOGEO (acquisitie in 2019), verliep volgens een gelijkaardig patroon, maar zorgen ondertussen voor een aanzienlijke bijdrage in de operationele winst voor afschrijvingen.

Om de groei verder te ondersteunen werd actief gezocht naar competente profielen en daaruit volgde een stijging van 25% van het aantal FTE’s t.o.v. H1 2020. Deze stijging in FTE’s wordt ook weerspiegeld in de totale loonkost. In de milieuafdeling werd er in de eerste jaarhelft ook intensief ingezet om omscholing en opleiding voor de medewerkers te voorzien in het kader van de PFAS-problematiek.

De nettowinst komt uit op 0,36 mio euro (3 eurocent per aandeel).

1,4 miljoen euro operationele cashgeneratie

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 1,4 mio euro terwijl deze in juni 2020 nog 4,6 mio euro bedroeg. Deze daling t.o.v. van juni 2020 wordt vooral verklaard door de toename van de werkkapitaalbehoefte omwille van de stevige omzetgroei. De handelsvorderingen en overige kortlopende activa stegen met 4,2 mio euro, terwijl de handelsschulden en overige kortlopende passiva stegen met 2,0 mio euro.

De groep investeerde 2,5 mio euro in bijkomende materiële vaste activa, o.a. nieuwe sondeermachines.

In 2020 maakte de groep in Frankrijk gebruik van de mogelijkheid tot het bekomen van leningen met staatsgarantie aan zeer aantrekkelijke voorwaarden. In totaal werd 4,43 mio euro opgenomen waarvan per 30 juni 2021 nog 4,32 mio euro openstond. De aflossingen van deze leningen lopen tot 2026.

Het balanstotaal groeit van 54,5 (in juni 2020) naar 62,7 mio euro. Aan actiefzijde is de voornaamste wijziging de toename van de handelsvorderingen van 15,1 (juni 2020) naar 19,9 mio euro door de toegenomen omzet. Verder stijgt ook de goodwill met 0,6 mio euro door de verschillende acquisities (op basis van de voorlopige inschatting van de aankoopprijsallocatie). Aan passiefzijde neemt het eigen vermogen toe tot 18,7 mio euro t.o.v. 17,7 mio euro op 30 juni 2020, de eigen vermogensratio bedraagt 29,7%. De toename in financiële schulden en handelsschulden verklaren voornamelijk de stijging van het balanstotaal. De solvabiliteit, berekend als de ratio netto financiële schulden ten opzichte van het geannualiseerd operationeel resultaat voor afschrijvingen, komt uit op een zeer comfortabele 1,5 (ten opzichte van 1,2 in juni 2020). Dit laat de groep toe in alle rust zijn diverse plannen qua expansie en investering te financieren.

De volledige (niet-geauditeerde) geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn aansluitend in dit bericht opgenomen.

Vooruitzichten
Alle vertrouwen in het strategisch plan: 100 miljoen euro omzet in 2025

ABO behoudt alle vertrouwen in haar expertise, haar markten en de structurele groei van haar sector. ABO haar "one-stop-shop"-benadering op het gebied van geotechniek, milieu en het beheer van verontreinigde terreinen en bodems, helpt organisaties en lokale overheden een antwoord te bieden op actuele uitdagingen, zoals risico’s verbonden aan de klimaatverandering of nieuwe types van bodemverontreiniging, met name asbest en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Desondanks dat ABO-GROUP slechts in beperkte mate beïnvloed werd door de coronacrisis, kan er in de eerste jaarhelft een omzetgroei worden voorgelegd van meer dan 30%. De lange termijn doelstelling van het strategisch plan, een groei door een mix van organische en acquisitieve groei met een omzet van 100 mio euro tegen 2025, blijft dan ook zonder enig probleem behouden.

De groep blijft uitkijken om haar positie te versterken via acquisities. De groep heeft een aantal interessante mogelijkheden geïdentificeerd, zonder dat evenwel enige garantie op een effectieve transactie biedt.

Verdere investeringen in geotechniek
ABO-GROUP zal haar sterke positie op het vlak van geotechniek in Frankrijk, Nederland en België verder blijven ondersteunen door nieuwe investeringen en door het gebruik van innovatieve geotechnische technieken. Er wordt verder geïnvesteerd in geotechnische laboproeven en in het uitbouwen van een adviespoot.

Integratie van nieuwe acquisities vormen basis voor verdere groei
In de tweede jaarhelft van 2021 zal volop ingezet worden op de verdere integratie van de verschillende overnames waarbij er o.a. wordt gekeken naar administratieve vereenvoudiging van de structuur, wat tot kostenbesparing zal leiden.

Naast de Franse acquisities van Geoplus en Geosonic France zal ook Asper, de expert in asbestonderzoek die op 14 juli 2021 werd overgenomen, verder worden geïntegreerd in ABO-GROUP. Met de overname van Asper komt ook aanvullende expertise in huis, waarbij wordt ingespeeld op het toekomstige extra asbestwerk. ABO-GROUP bereidt zich dan ook via haar asbestexperten en eigen asbestlabo voor op de invoering van de verplichte asbestinventarisatie bij de verkoop van particuliere woningen in Vlaanderen. Deze wordt medio 2022 verwacht. Jaarlijks worden ca. 75.000 woningen in Vlaanderen verkocht.

Groei in België door de PFAS-problematiek
In België kwam de PFAS-problematiek in 2021 ruim aan bod in de media. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor zo’n 6.000 chemische stoffen met als gemene deler het gegeven dat ze enorm schadelijk en moeilijk afbreekbaar zijn. Vorig jaar al werd in december door onze CEO, Frank De Palmenaer, aan de alarmbel getrokken om deze problematiek aan te kaarten. Als marktleider op het vlak van bodemonderzoek neemt ABO-GROUP iedere dag op tientallen locaties grond- en waterstalen die geanalyseerd en geïnterpreteerd worden in functie van de vigerende regelgeving. De omzet binnen de bodemafdeling van ABO steeg dan ook gestaag ten gevolge van deze PFAS-problematiek. Op vandaag werden op een 100tal sites staalnames uitgevoerd. Verwacht wordt dat deze trend zich de komende maanden verder zal zetten.

Vandaag wordt er met man en macht gewerkt om locaties in kaart te brengen waar zich PFAS-overschrijdingen bevinden. Het in kaart brengen van die verontreinigde zones zal toelaten het beleid mee te ondersteunen en zo snel als mogelijk een overzichtelijke inventaris voor Vlaanderen op poten te zetten. Verwacht wordt dat in de tweede jaarhelft de omzet van de Belgische milieuafdeling verder zal worden gestuwd door deze PFAS-problematiek.

Tot slot zal ook de vraag naar onderzoek de komende jaren stijgen, zeker voor chemicaliën (pesticiden, hormoonverstoorders, chroom-6,…) waar tot op vandaag nog weinig over geweten is en waarvoor vandaag nog bijkomend onderzoek over de nadelige effecten noodzakelijk is. ABO verwacht, dankzij haar uitgebreid team aan experten en haar eigen R&D afdeling, een belangrijke bijdrage te leveren aan dit onderzoek. 

Diversen

Verder wordt meegedeeld dat binnen de financiële afdeling:

  • De heer Michiel Deschuttere sedert 1 augustus 2021 als interim CFO aangesteld werd;
  • De aanwervingsprocedure voor een nieuwe CFO lopende is;
  • De heer Alexander De Palmenaer, afgestudeerd als handelsingenieur en zoon van de CEO, vanaf 21 september geïntegreerd wordt in het financieel departement als financieel analist.

Financiële kalender

18/03/2022 : Jaarcijfers 2021
25/05/2022 : Algemene Vergadering                                  

 

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag 

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2021, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP actief in België, Nederland en Frankrijk. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op www.abo-group.eu.

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                                                                                                           
CEO ABO-GROUP Environment NV                                                     
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                                     

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage