Ease2pay NV doet afboeking goodwill en voorziet vertraging in publicatie gecontroleerde jaarcijfers

Ease2pay N.V. (" Ease2pay ") boekt de goodwill van EUR 25.0 miljoen die is ontstaan uit de overname van Involtum Holding B.V. ("Involtum") af tot EUR 2.0 miljoen. Deze afboeking heeft geen invloed op de liquiditeitspositie van Ease2pay .

Op 20 januari 2022 heeft Ease2pay alle aandelen in het kapitaal van Involtum overgenomen voor EUR 27.6 miljoen, hetgeen resulteerde in een bijschrijving van goodwill van EUR 25.0 miljoen op de balans van Ease2pay . Met deze transactie heeft Ease2pay haar activiteiten op het gebied van transactieverwerking voor parkeren uitgebreid met, onder andere, transactieverwerking voor elektriciteitsvoorzieningen van derden, alsook eigen elektriciteitsvoorzieningen op locaties van derden voor de koelinstallaties van vrachtwagens in diverse Europese landen. Met betrekking tot de eigen elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve van koelinstallaties van vrachtwagens was een transformatie, op een ambitieus tijdspad, voorzien van de nu door de groep geëxploiteerde laadpunten voor dergelijke koelinstallaties naar een netwerk van laadpunten voor het opladen van de accu's van e-trucks in Europa. Gewijzigde marktomstandigheden en de daaruit voortvloeiende impact op deze activiteiten hebben uiteindelijk geleid tot een strategische heroriëntatie die het bestuur van Ease2pay de komende jaren doet afzien van het realiseren van een dergelijk eigen netwerk van laadpunten voor e-trucks. Dit resulteert in het besluit tot deze goodwill-afboeking. De strategische heroriëntatie biedt daarentegen ruimte voor een verscherpte focus op de transactieverwerking voor elektriciteitsvoorzieningen van derden en daarin een stap voorwaarts te maken.

Het opstellen van de jaarcijfers kost Ease2pay meer tijd dan gepland. Dit is het gevolg van de bestuurswijziging die Ease2pay op 27 december jongstleden bij wijze van persbericht aankondigde. Het bestuur voorziet daardoor dat het gecontroleerde jaarverslag 2022 niet nog deze maand kan worden gepubliceerd en gedeponeerd. Ease2pay verwacht de publicatie van de gecontroleerde jaarcijfers om en nabij het einde van het lopende 2e kwartaal en zal deze te zijner tijd onverwijld publiceren en deponeren bij de Autoriteit Financiële Markten.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Dit persbericht is uitgebracht door Ease2pay en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014 ("MAR") en wordt openbaar gemaakt in overeenstemming met de verplichtingen van Ease2pay onder artikel 17 van MAR.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 20 april 2023

Verdere informatie:         EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

Bijlage