Persbericht Biocartis Group NV: Openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
28 april 2023, 17:40 CEST

Openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

Mechelen, België, 28 april 2023 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of " Biocartis "), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag aan dat in de loop van april 2023 een bijkomend deel van de aan Highbridge verschuldigde schuldvorderingen door de Vennootschap onder de senior gewaarborgde 'Faciliteitsovereenkomst' (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) (" Senior Gewaarborgde (First Lien) Leningsovereenkomst") afgesloten met bepaalde fondsen en rekeningen beheerd of geadviseerd door Highbridge Capital Management LLC ("Highbridge") en bepaalde fondsen beheerd of geadviseerd door Whitebox Advisors LLC ("Whitebox", en samen met Highbridge, de "Kredietgevers") voor een bedrag van EUR 151.525,34 (bestaande uit hoofdsom, rente en aflossingsbedrag) door Highbridge in natura werd ingebracht tegen de uitgifte van 187.068 nieuwe aandelen van de Vennootschap. Bovendien werden 4,50% converteerbare obligaties met vervaldag 2026 voor een hoofdsom van EUR 199.800 geconverteerd in aandelen van de Vennootschap tegen de uitgifte van 178.403 aandelen van de Vennootschap.

Gelet hierop, en overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, kunnen het uitstaand kapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden samengevat:

 • Totaal uitstaand kapitaal: EUR 934.699,33;
 • Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 93.469.933;
 • Totaal uitstaande stemrechten: 93.469.933;
 • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van de inschrijvingsrechten: 9.296.819 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stem), waarvan:
  • 44.986 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 44.986 uitstaande inschrijvingsrechten die nog uitstaan onder het '2013 Plan' voor werknemers, raadgevers en managementleden van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 82.758 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 82.758 uitstaande inschrijvingsrechten die nog uitstaan onder het '2015 Plan' voor werknemers, raadgevers, managementleden en bestuurders van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 300.611 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 300.611 uitstaande inschrijvingsrechten die nog uitstaan onder het '2018 Plan' voor (voornamelijk) bepaalde geselecteerde werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, evenals voor raadgevers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap en bestuurders van de dochtervennootschappen van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 117.697 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 117.697 uitstaande inschrijvingsrechten die nog uitstaan onder het '2020 Plan' voor personeelsleden van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 540.000 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 540.000 uitstaande inschrijvingsrechten die nog uitstaan onder het '2020B Plan' voor leden van het uitvoerend management van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven; en
  • 8.210.767 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 8.210.767 uitstaande inschrijvingsrechten die nog uitstaan onder het ‘2023 Plan' voor personeelsleden en leden van het uitvoerend management van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven.
 • Daarnaast kunnen nieuwe aandelen in de Vennootschap worden uitgegeven krachtens de voorwaarden van:
  • De Senior Gewaarborgde (First Lien) Leningsovereenkomst krachtens dewelke een hoofdsom van (afgerond) EUR 29,7 miljoen (met dien verstande dat bepaalde bijkomende bedragen beschikbaar kunnen worden onder de leningsfaciliteit in buitengewone omstandigheden) (te verhogen met toepasselijke interest en aflossingsbedragen) kan worden vereffend in nieuwe aandelen van de Vennootschap (via een inbreng in natura van schuldvorderingen) tegen een uitgifteprijs gelijk aan 90% van het hoogste van (x) de volumegewogen gemiddelde handelsprijs van de aandelen van de Vennootschap op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de kennisgeving van de desbetreffende inbreng in natura werd ontvangen door de Vennootschap, en (y) EUR 0,90 per aandeel (d.w.z. een bodemprijs die 20% hoger is dan de prijs waartegen aandelen werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging door de aanbieding van nieuwe aandelen (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) die werd voltooid op 2 december 2022 (EUR 0,75 per aandeel)) (onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen);
  • De uitstaande 4,00% converteerbare obligaties met vervaldag 2027 krachtens dewelke een resterende hoofdsom van EUR 15.055.200 (die van tijd tot tijd kan worden verhoogd krachtens de betaling van interest in natura) kan worden geconverteerd in nieuwe aandelen tegen een conversieprijs van EUR 12,8913 per aandeel (onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen); en
  • De uitstaande 4,50% converteerbare obligaties met vervaldag 2026 krachtens dewelke een resterende hoofdsom van EUR 116,561,700 (te verhogen met toepasselijke interesten) kan worden geconverteerd in nieuwe aandelen tegen een conversieprijs van EUR 1,125 per aandeel (d.w.z. een bodemprijs die 50% hoger is dan de prijs waartegen aandelen werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging door de aanbieding van nieuwe aandelen (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) die werd voltooid op 2 december 2022 (EUR 0,75 per aandeel)) (onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen).

Krachtens de Belgische Wet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de effecten gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Tenzij verdere updates op een ad hoc-basis vereist zijn krachtens de toepasselijke wetgeving of anderszins, zal de Vennootschap in de toekomst aan het einde van elke maand een persbericht uitgeven met een update over verdere conversies en uitstaande stemrechtverlenende effecten (indien zich in de betrokken maand wijzigingen hebben voorgedaan).

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail     rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm       +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg ons op Twitter: @Biocartis_,Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis . Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.
Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.