Dexia : Beslissing van de Europese Centrale Bank over de reglementaire vereisten van toepassing op Dexia NV vanaf 1 januari 2017

Geprivilegieerde informatie - Brussel, Parijs, 15 december 2016, 19.00u

Beslissing van de Europese Centrale Bank over de reglementaire vereisten van toepassing op Dexia NV vanaf 1 januari 2017

Op 12 en 15 december 2016 deelde de Europese Centrale Bank (ECB) aan Dexia haar conclusies mee in het kader van het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). In dat verband bracht de ECB Dexia onder meer op de hoogte van de kwalitatieve en kwantitatieve reglementaire vereisten inzake eigen vermogen die vanaf 1 januari 2017 op Dexia NV en een aantal van zijn dochterondernemingen van toepassing zullen zijn, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013.

Het vereiste Total SREP Capital requirement niveau , voor 2017 van toepassing op Dexia, werd vastgelegd op 8,625 % op een geconsolideerde basis. Dit niveau bevat 8 % Pillar 1-eigen vermogen en 0,625 % extra kapitaal in het kader van de Pillar 2-vereisten. Na toevoeging van 1,25 % als Capital Conservation buffer voor 2017 komt het vereiste aan eigen vermogen op 9,875 %.

Deze niveaus gelden ook voor Dexia Crédit Local, op geconsolideerde basis.

Ter herinnering, op 30 september 2016 bedroegen de Common Equity Tier 1 -ratio's van Dexia NV en Dexia Crédit Local respectievelijk 17,2 % en 14,3 %. Op basis van de gegevens op 30 september 2016 leidt de toepassing van de modaliteiten die op 1 januari 2017 van kracht zullen zijn, tot een Common Equity Tier 1 -ratio van 12,5 % voor Dexia NV en van 10,0 % voor Dexia Crédit Local.

In haar conclusies deelde de ECB aan Dexia ook mee dat de pragmatische en proportionele prudentiële aanpak op maat die in het kader van de SREP 2016 was toegepast, in 2017 verlengd zou worden. Deze aanpak was bedoeld om rekening te houden met de specifieke en unieke situatie van Dexia als bank in resolutie. Ze steunde onder meer op het publieke karakter van het aandeelhouderschap van de Groep, alsook op het bestaan van de liquiditeitswaarborg die de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat hebben toegekend om de financiële stabiliteit te vrijwaren. Deze benadering, die bijvoorbeeld een proportionele toepassing van de toezichtsbevoegdheden mogelijk maakt als men geconfronteerd wordt met moeilijkheden bij de naleving van de liquiditeitsratio's, vereist onder meer dat de situatie van Dexia niet aanzienlijk verslechtert.

Ten slotte vroeg de ECB aan Dexia NV, in het licht van de kwalitatieve eisen, om ook een plan voor te leggen tot herclassificatie van alle preferente aandelen van categorie B1 in gewone aandelen van categorie B3, met ingang van 1 januari 2018.Ter herinnering, de preferente aandelen werden uitgegeven in het kader van de herkapitalisatie van Dexia NV in december 2012 door de Belgische en Franse Staat voor een bedrag van 5,5 miljard EUR. Ze genieten een reglementair statuut als Common Equity Tier 1-instrumenten (CET1) op grond van een overgangsregeling die op 31 december 2017 afloopt. Daarna worden het Tier 2-instrumenten, terwijl de gewone aandelen CET1-instrumenten zullen vormen.

Conform de statutaire bepalingen van Dexia NV genieten de aandelen van categorie B3 geen voorkeurrechten. In het geval van een vereffening van Dexia NV en voor zover deze winstgevend zou zijn, zou de vereffeningsbonus echter prioritair toegewezen worden aan de houders van aandelen van categorie B3, ten belope van 500 miljoen EUR.

De statutaire bepalingen van Dexia NV voorzien in de mogelijkheid tot herclassificatie van de huidige preferente aandelen van categorie B1 in preferente aandelen van categorie B2 of in gewone aandelen, wanneer dat voor Dexia NV nodig is om zich te houden aan de prudentiële solvabiliteitsvereisten. In het kader van deze herclassificatie zal Dexia erop toezien dat de door de ECB opgelegde eisen inzake eigen vermogen steeds worden nageleefd. Hetzelfde geldt voor de vereisten inzake burden sharing opgelegd door de Europese Commissie, die voorzien dat elke eventuele verbetering van de financiële situatie van Dexia NV eerst en vooral ten goede zal komen van de Staten, als borgverleners en aandeelhouders.

PersberichtThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Dexia via GlobeNewswire

HUG#2065862