COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Fisher Investments België over de politiek in 2021
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden ​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten ​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen ​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws ​​

Zijn uw beleggingen de laatste tijd aangetast door dividendverlagingen of lage rentevoeten? Zo ja, dan bent u niet de enige. De rente op een aantal vastrentende effecten stond dit jaar soms lager dan ooit, en sommige ondernemingen snoeiden in hun dividenden – ook ondernemingen die dat in geen tientallen jaren hadden gedaan! Vastrentende effecten en dividenduitkerende aandelen zijn weliswaar niet de enige beleggingen die het de laatste tijd slecht doen, maar sommige beleggers zetten zeer eenzijdig in op dit soort beleggingen, wellicht omdat ze er veilige of betrouwbare bronnen van beleggingsinkomen in zien. Volgens ons maakt het huidige marktklimaat duidelijk hoe gevaarlijk het is om voor uw pensioen uitsluitend in te zetten op deze gangbare bronnen van beleggingsinkomen. Gelukkig is beleggen om inkomen te genereren niet de enige manier om uw pensioen te financieren. Volgens ons is het vaak verstandiger om een goed gespreide portefeuille samen te stellen die ook in staat is om de voor uw pensioen noodzakelijke kasstroom te genereren.

De risico's van eenzijdig inkomensbeleggen

Als u uitsluitend inzet op inkomensbeleggen, loopt u niet alleen risico tijdens pandemieën of in andere uitzonderingssituaties. Die risico's zijn er ook in stabielere tijden, maar in tijden van volatiliteit zijn ze doorgaans groter. Neem dividenden, die aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd in geld of in extra aandelen. Sommige ondernemingen keren hun dividenden regelmatig uit, andere bij wijze van eenmalige bijzondere uitkering. In beide gevallen ligt de beslissing over dividenden uitsluitend bij de onderneming, die ze naar believen kan uitkeren. Ondernemingen kunnen hun dividenden te allen tijde beperken, verlagen of opschorten, zelfs zonder duidelijke termijn voor volledige herinvoering. Dividenden kunnen worden aangetast door wereldomspannende gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie, maar ondernemingen kunnen er om nog vele andere redenen in snoeien, wat problematisch kan worden voor beleggers die voor hun regelmatige inkomen uitsluitend op dividenden aangewezen zijn.

Cash
Vastrentende effecten is ook een actief waarvan sommigen hun regelmatige inkomen volledig laten afhangen. Beleggers beschouwen deze vaak als veilig, maar vastrentende beleggingen brengen hun eigen risico's met zich mee. Wanbetaling bijvoorbeeld: de lener kan de coupon niet betalen of de hoofdsom niet aflossen. Of inflatie: als die na verloop van tijd sterk gestegen is, zullen de regelmatige betalingen uit uw vastrentende beleggingen ook aan koopkracht inboeten. Tegen de tijd dat u uw hoofdsom terugkrijgt, kunt u er misschien niet veel meer voor kopen. En dan is er het renterisico: de koersen van vastrentende effecten schommelen omgekeerd evenredig aan de rentevoeten; de rente kan uw vastrentende belegging dus in waarde doen dalen. Zoals tijdens de COVID-19-pandemie is gebleken, kunnen sommige aan vastrentende effecten verbonden risico's – zoals het wanbetalingsrisico – onverhoeds opduiken.

Een andere manier om pensioeninkomen te genereren

Welk alternatief bestaat er om tijdens uw pensioen aan inkomen te geraken? Let eerst eens op het verschil tussen inkomen en kasstromen. Onder inkomen verstaan we geld uit een belegging, zoals een dividend. Een kasstroom is gewoon geld dat uw portefeuille in- en uitstroomt, zoals wanneer u aandelen uit uw portefeuille verkoopt en de opbrengst in geld ontvangt om er uw uitgaven mee te dekken. Als u uw portefeuille samenstelt om kasstromen en niet alleen maar inkomen te genereren, kunt u met het geld uit uw beleggingen op een flexibelere en betrouwbaardere manier voorzien in uw pensioenbehoeften. U kunt selectief aandelen, vastrentende effecten of andere beleggingen van de hand doen om het geld te verkrijgen dat u nodig hebt, en daarnaast een goed gespreide portefeuille aanhouden. Als u vindt dat een bepaald aandeel een te groot gedeelte van uw portefeuille inneemt en dus uw diversificatie vermindert, kunt u dit aandeel bijvoorbeeld selectief verkopen en met de opbrengst voorzien in uw kasstroombehoeften. Bij Fisher Investments België heet deze praktijk waarbij selectief aandelen worden verkocht "zelfgeteelde dividenden". Officieel zijn het geen dividenden, maar veeleer een manier om zelf de kasstromen te genereren die u nodig hebt.

Door u te richten op kasstromen in plaats van inkomen krijgt u wellicht ook meer flexibiliteit bij het bepalen van uw assetallocatie en effectenselectie. Onder assetallocatie wordt verstaan de soorten effecten die u in uw portefeuille aanhoudt – de mix van aandelen, vastrentende beleggingen en andere activa. Volgens Fisher Investments België is het meeste langetermijnrendement te danken aan de assetallocatie. Het is dus van belang in dit opzicht de juiste keuzes te maken. Nog een probleem bij eenzijdig inzetten op inkomensbeleggen is dat daardoor het spectrum van voor u beschikbare aandelen wordt beperkt, of dat u op een te smal segment van de bestaande beleggingsmogelijkheden gaat letten, zoals aandelen die hoge dividenden uitkeren. Aandelen met hoge dividenden kunnen een nuttig en passend deel van uw portefeuille uitmaken, maar er zijn wellicht andere, niet-dividenduitkerende aandelen met betere groeivooruitzichten. Vergeet ook niet dat niet-dividenduitkerende aandelen nog steeds selectief kunnen worden verkocht om de door u benodigde kasstromen te genereren.

De juiste beleggingen zijn die waarmee de belegger de meeste kans heeft om zijn financiële doelstellingen binnen de gestelde termijn te bereiken. Wij adviseren beleggers om hun behoeften, wensen en tijdsbestek te bepalen en vervolgens uit te maken met welke effectenmix ze het meest kans maken om hun doelen te bereiken. Als u voor deze doelgerichte beleggingsaanpak kiest, kunt u om te beginnen een breed spectrum beleggingen in ogenschouw nemen. Misschien vindt u beleggingen die beter bij uw situatie passen dan wanneer u alleen maar rekening zou houden met effecten die inkomen genereren. Dat gewone bronnen van pensioeninkomen niet altijd zo veilig zijn als ze lijken, mag blijken uit de recente dividendverlagingen en lage vaste rente, om maar twee voorbeelden te geven. Aandelen met hoge dividenden, vastrentende effecten en andere inkomensbeleggingen kunnen belangrijke onderdelen van uw assetallocatie vormen, maar als u zich beperkt tot dergelijke beleggingen, kan het voor u moeilijker worden om uw langetermijndoelen te bereiken.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten.

Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.