Syensqo kondigt goedkeuring van het prospectus in verband met de notering van haar aandelen op Euronext Brussel en Parijs aan

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Syensqo kondigt goedkeuring van het prospectus in verband met de notering van haar aandelen op Euronext Brussel en Parijs aan

Brussel, België - 16 November 2023 – 8u30 CET

Vandaag heeft Syensqo SA/NV (“Syensqo” of de “Vennootschap”) aangekondigd dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten het prospectus in verband met de toelating van haar aandelen tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs (het “Prospectus”) heeft goedgekeurd, in het kader van het eerder aangekondigde opsplitsing-project van Solvay SA/NV (“ Solvay ”) in twee onafhankelijke beursgenoteerde vennootschappen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Solvay tijdens de buitengewone algemene vergadering die is bijeengeroepen voor 8 december 2023, verwacht Syensqo een onafhankelijke beursgenoteerde vennootschap te worden en dat handel van haar aandelen zal beginnen op een ‘as-if-and-when-delivered’ basis op Euronext Brussel en Euronext Parijs onder ticker “SYENS” bij marktopening om 9u00 CET op 11 december 2023.

Het Prospectus bestaat uit een registratiedocument, gedateerd 29 juni 2023, samen met een aanvulling op het registratiedocument, een verrichtingsnota en een samenvatting van het prospectus, elk gedateerd 15 november 2023. Elk document dat een onderdeel van het Prospectus vormt is beschikbaar op de website van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff/documents) en Solvay (www.solvay.com) en zal van een paspoort worden voorzien door de Franse Autorité des marchés financiers (AMF).

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

De geplande afsplitsing van Solvay is onderhevig aan algemene marktvoorwaarden en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de goedkeuring door de aandeelhouders van Solvay op een buitengewone algemene vergadering die is bijeengeroepen voor 8 december 2023 (of op een latere datum aan te kondigen door Solvay en de Vennootschap) van de geplande partiële splitsing van Solvay (de “Partiële Splitsing”).  De Vennootschap zal de markt op de hoogte houden indien en wanneer dit gepast is, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument voor de doeleinden van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”) of Verordening (EU) 2017/1129 zoals die deel uitmaakt van het nationaal recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd (de “VK Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan Solvay ’s aandeelhouders als onderdeel van de geplande Partiële Splitsing zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening of de VK Prospectusverordening.

U dient het Prospectus voorbereid door de Vennootschap voor doeleinden van de notering en de toelating van haar aandelen tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs (de “Toelating”) te lezen. De goedkeuring van het Prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.

Elke potentiële belegger dient zijn belegging uitsluitend uit te voeren op basis van informatie die deel uitmaakt van het Prospectus.  Potentiële beleggers dienen het Prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de aandelen van de Vennootschap te beleggen volledig te begrijpen.

Disclaimer

Dit persbericht dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als, of vormt geen, aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op, enige effecten van de Vennootschap of Solvay , enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met toepasselijke wetgeving.  Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

De effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en noch Solvay noch de Vennootschap hebben de intentie om een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven.  Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, “relevante personen” genoemd).  Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

De Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en vertegenwoordigers of eender welke andere persoon geven geen enkele verklaring of waarborg of verbintenis, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot, en er mag geen vertrouwen worden gesteld in, de getrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van het persbericht of de meningen die erin zijn vervat of enige andere verklaring die wordt gedaan of waarvan wordt beweerd dat ze wordt gedaan in verband met de Vennootschap of Solvay , voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige investeringsoverwegingen. Geen enkele verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins, wordt of zal worden aanvaard door de Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en respectieve vertegenwoordigers of enige andere personen voor enig verlies, enige kost of enige schade, ongeacht hoe deze ontstaat, voortvloeiend uit enig gebruik van het persbericht, of voor informatie of meningen of voor eventuele fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen daarin of anderszins in verband daarmee.

Over Syensqo 

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Meer informatie op https://ww.syensqo.com/en/investors/spinoff.

Contacten

Media relations

 

Nathalie van Ypersele
+32 478 20 10 62

 

Perrine Marchal
+32 478 32 62 72

 

Laetitia Schreiber
+32 487 74 38 07
media.relations@solvay.com
Investor relations

 

Jodi Allen
+1 609 860 4608

 

Sherief Bakr
+44 7920 575 989

 

Bisser Alexandrov
+33 6 07 63 52 80

 

Imtiyaz Lokhandwala
+1 609 860 3959
investor.relations@solvay.com

E-mails en websites blijven tot de splitsing onder het Solvay-domein - met uitzondering van de website van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff)

Bijlage