Van Lanschot Kempen: ruim € 80 miljoen nettowinst in 2018

Vervolgstappen wealth managementstrategie bepaald

Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 21 februari 2019

  • Nettowinst bedraagt € 80,3 miljoen (2017: € 94,9 miljoen) en is met name gedaald vanwege lager renteresultaat. Onderliggend nettoresultaat is € 103,0 miljoen (2017: € 112,3 miljoen)
  • Provisie-inkomsten stijgen 10% dankzij solide AuM-basis en sterke resultaten bij Merchant Banking
  • Verhoogde aandacht voor kosten leidt tot lagere kosten in de tweede helft van 2018 en extra kostenbesparende maatregelen, waarvoor € 8,3 miljoen reorganisatielast is genomen
  • € 1 miljard netto-instroom ondanks volatiel beursklimaat. Negatieve koerseffecten leiden tot daling van client assets naar € 81,2 miljard (2017: € 83,6 miljard) en afname van AuM tot € 67,0 miljard (2017: € 69,0 miljard)
  • Fully loaded CET 1-ratio blijft sterk: 21,4% (2017: 20,3%)
  • Dividendvoorstel van € 1,45 per aandeel (2017: € 1,45 per aandeel)
  • Vervolgstappen wealth managementstrategie bepaald
  • Financiële doelstellingen herijkt voor 2023, efficiencydoelstelling aangepast naar 70-72%

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2018. Karl Guha, bestuursvoorzitter: 'We hebben in 2018 goede commerciële resultaten geboekt. Onze provisie-inkomsten nemen met 10% toe ten opzichte van vorig jaar. We zijn tevreden over de € 0,5 miljard netto-instroom van assets under management (AuM) bij Private Banking. De netto-instroom bij Asset Management bedraagt € 0,4 miljard. Asset Management heeft diverse fiduciaire mandaten verkregen, waaronder het mandaat van € 8,5 miljard van Stichting Pensioenfonds PostNL dat in 2019 wordt geïmplementeerd. We zijn trots op de resultaten van Merchant Banking, dat sterke provisie-inkomsten heeft dankzij betrokkenheid bij een groot aantal transacties. Door onze sterke kapitaalpositie hebben we een bijzondere kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel gedaan in december. Over 2018 stellen we een dividend voor van € 1,45 per aandeel.

Tegelijkertijd hebben we ook te maken gehad met uitdagende marktomstandigheden, zoals het volatiele beursklimaat en de aanhoudend lage rente. Het renteresultaat daalt en dat is terug te zien in de daling van de nettowinst naar € 80,3 miljoen (2017: € 94,9 miljoen). Daarnaast hebben we in 2018 minder opbrengsten uit effecten en deelnemingen dan vorig jaar.

Het kostenniveau en de efficiencyratio hebben onze volledige aandacht gehad in de tweede helft van 2018. Dit heeft geleid tot lagere kosten in de tweede helft van het jaar en tot diverse additionele kostenbesparende maatregelen voor de komende periode, waarmee een reorganisatielast van € 8,3 miljoen samenhangt. De efficiencyratio komt uit op 79,4% (2017: 76,2%).

Gesteund door onze sterke relaties met klanten willen we een toonaangevende speler zijn in onze relevante markten en regio's. Om dit te bereiken hebben we duidelijke vervolgstappen in onze wealth managementstrategie bepaald. We willen onze groei verder versnellen. Onze autonome groei zetten we voort door in te zetten op een oplossingsgedreven aanpak waarmee we nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten. Daarnaast willen we groeien door middel van overnames. Door onze specialismen vaker te combineren kunnen we klanten het volledige potentieel van onze dienstverlening aanbieden. Digitalisering en advanced analytics zijn hierbij onmisbaar voor het identificeren van marktontwikkelingen en klantbehoeften, en het verder verbeteren van de klantervaring. Daarnaast kunnen we met digitalisering onze productiviteit verhogen. We zien investeren in het talent en de vaardigheden van onze medewerkers als een voorwaarde om de mogelijkheden van technologie volledig te benutten.

We hebben onze financiële doelstellingen herijkt en vastgesteld voor 2023. Hierbij hebben we onze efficiencydoelstelling aangepast naar 70-72%, zodat deze een weerspiegeling is van zowel ons profiel als wealth manager als van de economische omgeving waarin we actief zijn. Onze doelstelling voor de CET 1-ratio blijft 15-17%, de 10-12% doelstelling voor het rendement op CET 1 wijzigt niet en onze doelstelling voor de dividend pay-outratio blijft 50-70%i. Met een CET 1-ratio van 21,4% per eind 2018 voldoen we ruimschoots aan onze doelstelling. De komende jaren blijven we onze kapitaalbasis qua hoogte en soort instrument optimaliseren.

We introduceren vandaag ook onze niet-financiële KPI's, die het belang onderstrepen dat wij hechten aan waardecreatie voor de lange termijn.'

FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de jaarcijfers 2018 op www.vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 21 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2018 toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd via www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd.


ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel

FINANCIËLE AGENDA  
28 februari 2019               Publicatie jaarverslag 2018
24 april 2019                    Publicatie trading update eerste kwartaal 2019
22 mei 2019                     Algemene vergadering
24 mei 2019                     Ex-dividend datum
3 juni 2019                       Betaaldatum dividend 2018         
27 augustus 2019            Publicatie halfjaarcijfers 2019      


Media Relations
: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen. 

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering. 

De jaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie ('IFRS-EU'). In de weergave van de jaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de consolideerde jaarrekening 2017 van Van Lanschot Kempen. De geconsolideerde jaarrekening 2018 is op dit moment onder handen en kan worden aangepast naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan. Op de cijfers in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

 

i 50-70% van het onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.

Bijlage